włóknistą

Encyklopedia PWN

rośliny dostarczające naturalnych włókien, → włóknodajne rośliny.
mat. przestrzeń E w rozwłóknieniu p: EB (czasem zw. też przestrzenią totalną rozwłóknienia); niekiedy p.w. nazywa się też samo rozwłóknienie p (w tym przypadku jest też używany termin wiązka);
rozległa mgławica w gwiazdozbiorze Żagla;
zaślaz włóknisty, zaślaz pospolity, abutilon pospolity, Abutilon theophrasti (Abutilon avicennae),
roślina zielna strefy podzwrotnikowej, z rodziny ślazowatych (Malvaceae);
papier
[gr.],
materiał w postaci wstęgi lub arkuszy, wytwarzany z masy papierniczej, służący do druku, pisania, pakowania, celów przemysłowo-technicznych, higienicznych i in.;
włóknodajne rośliny, rośliny włókniste,
rośliny z różnych rodzin systematycznych i różnych stref klimatycznych dostarczające naturalnych włókien (gł. przędnych, plecionkarskich, powroźniczych, tapicerskich) wykorzystywanych przez różnorodne gałęzie przemysłu; większość roślin zawiera w swoich organach włókna roślinne.
chrzęstna tkanka, chrząstka,
sztywna i jednocześnie elastyczna tkanka łączna podporowa, zbudowana z chondroblastów, chondrocytów i chondroklastów oraz substancji międzykomórkowej;
ciepłochronne materiały, materiały termoizolacyjne,
materiały budowlane o strukturze porowatej lub włóknistej (z luźnych włókien, dość często sprasowanych lub połączonych lepiszczem syntetycznym), stosowane do izolacji cieplnej (termicznej) różnych obiektów i urządzeń.
światłowód, falowód optyczny,
fiz. kanał do prowadzenia fali świetlnej;
cynamon goździkowy, kora goździkowa,
wysuszona kora małego krzewu Dicypellium caryophyllatum z rodziny wawrzynowatych (Lauraceae) rosnącego w strefie międzyzwrotnikowej Ameryki Południowej (gł. Brazylii);
kalcyt
[łac. calx ‘wapno palone’],
minerał, odmiana polimorficzna węglanu wapnia CaCO3;
Krab, Mgławica Krab, M1, NGC 1952,
mgławica gazowo-pyłowa w gwiazdozbiorze Byka;
len, Linum,
rodzaj z rodziny lnowatych (wydzielonej z rodziny liliowatych);
mammografia
[gr.],
radiograficzna metoda obrazowa i sposób badania stosowane w diagnostyce sutka (sutki), zwłaszcza jego nowotworów.
masa celulozowa, celuloza techniczna,
masa włóknista otrzymywana w wyniku chem. roztwarzania drewna (np. sosnowego, świerkowego, brzozowego, bukowego, topolowego), słomy zbożowej lub innego roślinnego surowca włóknistego; jej gł. składnikiem jest celuloza;
wodna zawiesina półproduktów służąca do wytwarzania papieru i tektury;
narząd zmysłu, przystosowany do odbierania bodźców świetlnych, przekształcania ich w impulsy nerwowe i przesyłania do mózgu;
mat. przekształcenie ciągłe p przestrzeni topologicznej E, zw. przestrzenią włóknistą, na przestrzeń topologiczną B, zw. przestrzenią bazową, wraz z ustaloną przestrzenią topologiczną W, zw. włóknem, takie że istnieją: pokrycie otwarte {Ut}t ∈ T przestrzeni B oraz rodzina homeomorfizmów ht: Ut × Wp–1(Ut) spełniających warunek p ∘ ht (u, w) = u.
med. trwały ubytek w ciągłości kości wypełniony tkanką włóknistą, z patologiczną ruchomością;
twardówka, białkówka,
anat. zewn., nieprzejrzysta, biaława błona gałki ocznej, ograniczająca jej tylną, większą, część; z przodu oka przechodzi w przezroczystą rogówkę, z tyłu — w pochewkę nerwu ocznego; zbudowana z tkanki łącznej włóknistej, mocna, utrzymuje stały, kulisty kształt gałki ocznej;

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

włóknisty
1. «o mięsie, jarzynach: trudny do pogryzienia»
2. «zbudowany z włókien – komórek»
3. «dostarczający włókna – surowca włókienniczego»
4. «mający strukturę złożoną z elementów przypominających włókna»

• włóknistość
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia