terytorialne

Encyklopedia PWN

morze terytorialne (wody terytorialne),
pas wód morskich przyległych do wybrzeża lub wód wewnętrznych, stanowiący integralną część terytorium państwa;
pas wód mor. przyległych do wybrzeża albo do wód wewn., → morze.
terytorialny podział, podział administracyjny,
podział obszaru państwa dokonany w celu wykonywania w terenie zadań państwowych.
rodzaj samorządu obejmującego wszystkie osoby (obywateli), które mieszkają na terenie określonej jednostki podstawowego podziału terytorialnego;
przyznanie części terytorium państwa (np. regionowi) odrębnych cech ustrojowych, prawa do powoływania organów lokalnych wyposażonych w samodzielną władzę ustawodawczą, wykonawczą — włącznie z kompetencją do wydawania rozporządzeń i in. aktów normatywnych o charakterze wykonawczym, a także w niezależną lokalną władzę sądowniczą rozstrzygającą sprawy miejscowe.
nienaruszalność całości terytorium państwa, utrzymanie suwerenności w jej dotychczasowych granicach geograficznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia