ruchem

Encyklopedia PWN

meteorol. wznoszenie się powietrza wzdłuż nachylonych powierzchni, np. stoków górskich.
zmiany poziomu morza na całej kuli ziemskiej lub w znacznych jej obszarach
ekon. przekształcenie kapitału z formy pieniężnej w formę produkcyjną, następnie w formę towarową i z tej znów w pieniężną.
meteorol. opadanie powietrza wzdłuż nachylonych powierzchni, np. stoków górskich.
potoczna nazwa organów kierowniczych „czerwonych” w Warszawie, Wilnie i Kijowie, → Komitet Miejski, → Prowincjonalny Komitet Litewski, → Komitet Prowincjonalny na Rusi.
Międzynarodowy Ruch „Lekarze Przeciwko Wojnie Jądrowej”, ang. International Physicians For The Prevention Of Nuclear War (IPPNW),
związek narodowych organizacji lekarzy, których celem jest działanie przeciwko zagrożeniu wojną nuklearną;
biol. przemieszczanie się zespołów komórek blastuli podczas gastrulacji;
Narodowy Ruch Rewolucyjny, hiszp. Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR),
boliwijski partia polit., zał. 1941;
średnia liczba jednocześnie zajętych środków techn. (np. łączy telefonicznych), realizujących określone usługi telekomunik. (np. połączenia telefoniczne) w danym ośrodku (np. centrali telefonicznej), w okresie równym średniemu czasowi trwania realizacji usługi;
różnica między rzeczywistym położeniem Księżyca na niebie a przewidywanym, przy założeniu kołowości jego orbity okołoziemskiej;
organizacja polit., powołana VII 1982 przez PZPR, oraz podporządkowane jej stronnictwa i organizacje polit. (ZSL, SD, Stow. „Pax”, Chrześc. Stowarzyszenie Społ., Pol. Związek Katol.-Społ.);
ekon. praca przedsiębiorstw prowadzona bez przerwy we wszystkie dni tygodnia, nie wyłączając świąt;
Republikański Ruch Ludowy, fr. Mouvement Républicain Populaire (MRP),
fr. partia polit. o orientacji chadeckiej;
Rewolucyjny Ruch Narodowy, Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR),
boliwijska partia polit., zał. 1941;
współzawodnictwo pracy w ZSRR, a później także w państwach bloku komunistycznego;
organizacja konspiracyjna, zał. XII 1939 w Warszawie;

Słownik języka polskiego PWN

ruch
1. «zmiana położenia punktu materialnego w stosunku do innych punktów dokonująca się w czasie»
2. «zmiana położenia ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części; też: sposób poruszania się»
3. «chodzenie, poruszanie się wykonywane w celu nabycia sprawności fizycznej»
4. «krzątanina, bieganina, ożywienie»
5. «zespół czynności podejmowanych w jakimś celu»
6. «wahania ilościowe związane z przebiegiem jakichś zjawisk»
7. «działanie, decyzja podjęte w rozgrywce z kimś»
8. «regularne przemieszczanie się ciał niebieskich, części skorupy ziemskiej lub części atmosfery otaczającej Ziemię»
9. «przesunięcie figury na szachownicy»
10. «poruszanie się przechodniów i pojazdów na drogach, ulicach, szosach itp.»
11. «przemieszczanie się wojska w terenie»

• ruchowy • ruchowo
droga szybkiego ruchu «droga przystosowana do jazdy z dużą szybkością»
dyżurny ruchu «pracownik kolei zarządzający ruchem pociągów na stacji»
eustatyczne ruchy morza «podnoszenie się albo obniżanie poziomu morza na całej kuli ziemskiej lub na znacznych jej obszarach»
pas ruchu «wyznaczona część jezdni, po której może poruszać się pojazd lub rząd pojazdów»
regulować ruch «kierować ruchem pojazdów i pieszych na ulicach»
ruch ameboidalny, pełzakowaty «ruch plazmy charakterystyczny np. dla pierwotniaków»
ruch anabatyczny «ruch powietrza w górę»
ruch cen «ciągłe zmiany cen»
ruch ciągły «trzyzmianowy system pracy»
ruch ekologiczny «ruch społeczny na rzecz ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych»
ruch jednostajnie przyśpieszony «ruch prostoliniowy zmienny, w którym przyśpieszenie jest stałe»
ruch jednostajnie zmienny «ruch, w którym prędkość wzrasta lub maleje, a jej przyrosty w równych odcinkach czasu są równe»
ruch jednostajny «ruch, w którym prędkość poruszającego się ciała jest we wszystkich punktach drogi jednakowa»
ruch katabatyczny «opadanie mas powietrza wzdłuż nachylonych powierzchni»
ruch kołowy «ruch wszelkich pojazdów po drogach, odbywający się według ustalonych zasad»
ruch krzywoliniowy «ruch punktu, którego torem jest linia krzywa»
ruch lokomocyjny organizmów «czynna zmiana miejsca dokonywana przez organizm w wyniku różnych procesów»
ruch obrotowy, wirowy «ruch, w którym punkty leżące na danej prostej pozostają nieruchome, pozostałe zaś punkty bryły poruszają się po okręgach, których środki leżą na tej prostej»
ruch oporu «zorganizowana konspiracyjna działalność mająca na celu walkę z okupantem»
ruch pieszy «ruch osób idących piechotą (w przeciwstawieniu do ruchu pojazdów)»
ruch prostoliniowy «ruch punktu, którego torem jest linia prosta»
ruch wahadłowy «ruch okresowy, powtarzający się w równych odstępach czasu, wokół położenia równowagi danego przedmiotu, zawieszonego na osi»
ruch względny fiz. «ruch rozpatrywany w poruszającym się, względem podstawowego, układzie współrzędnych»
ruchy frykcyjne «ruchy trące narządów płciowych podczas stosunku płciowego»
ruchy izostatyczne «pionowe ruchy wyrównawcze mas skalnych»
ruchy ludności
1. «fakty i zjawiska powodujące zmiany w stanie liczebnym i strukturze ludności»
2. «wędrówki ludności w celu zmiany miejsca zamieszkania»
ruch zmienny fiz. «ruch, w którym prędkość nie jest stała»
służba ruchu
1. «pracownicy obsługujący pociągi i stacje kolejowe»
2. «pracownicy policji czuwający nad przestrzeganiem przepisów drogowych i bezpieczeństwa na drogach»
zamknąć ruch pieszy, kołowy «zakazać przechodzenia lub przejazdu przez daną drogę lub obszar»
zborność ruchów «koordynacja ruchów poszczególnych części ciała»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia