ruchem

Encyklopedia PWN

wspólnota rel. powstała ok. 1920 w USA w wyniku podziału ruchu Badaczy Pisma Świętego;
najwyższa władza ruchu ludowego w okupowanej Polsce;
Hamiltona równania ruchu, kanoniczne równania ruchu,
układ różniczkowych równań ruchu układu mech. o f stopniach swobody, w których niewiadomymi są współrzędne uogólnione q = (q1, ... , qf) i pędy uogólnione p = (p1,... , pf), zw. łącznie zmiennymi kanonicznymi;
chłopski ruch społ.-polit. dążący do emancypacji polit. i ekon. chłopów;
RSW „Prasa–Książka–Ruch”, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa–Książka–Ruch”,
centralna organizacja wydawnicza PZPR, działająca pod kierownictwem KC PZPR
geol. przemieszczenia znacznych zwartych mas litosfery lub głębszych części Ziemi pod wpływem sił wzbudzonych we wnętrzu Ziemi;
ogół prób nawiązania połączenia lub ogół połączeń, a także przekazów informacji w sieci telekomunikacyjnej lub jej części;
charyzmatyczny ruch, ruch pentekostalny,
ruch w łonie chrześcijaństwa akcentujący działanie trzeciej osoby Trójcy Świętej — Ducha Świętego.
ruch zainaugurowany przez E. Husserla w Getyndze (fenomenologia transcendentalna) oraz M. Schelera, A. Pfändera i innych w Monachium (fenomenologia realistyczna).
Germanies ruch
[r. żermanịjes; katalońskie, ‘bractwa’, ‘cechy ’],
1519–23 rebelie o społecznym podłożu i charakterze w regionie Walencji i na Majorce;
ruch pojazdów szynowych po sieci kol.;
rodzaj ruchu występujący u organizmów jednokomórkowych;
muzeum zał. 1984 w celu upamiętnienia dokonań stronnictw i organizacji ruchu ludowego;
punkt eksploatacyjny na szlaku kol. wykorzystywany przy sterowaniu ruchem kol.;
Rewolucyjny Ruch Tupaca Amaru, hiszp. Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA),
miejski ruch partyzancki o orientacji marksistowsko-leninowskiej w Peru;
określenie aktywności społecznej i politycznej środowisk robotników przemysłowych, przyjmującej różnorodne formy organizacyjne, podejmowanej głównie przez zwolenników nurtów ideowopolit. odwołujących się do teorii społecznych uznających klasę robotniczą za dominującą grupę społeczną, decydującą o przemianach społecznych;
jeden z nurtów ruchu kobiecego
potoczna nazwa ros. ugrupowania polit. współpracującego z władzami III Rzeszy podczas II wojny światowej,
jeden z tzw. nowych ruchów społ., → ruch ekologiczny.
interdyscyplinarny ośrodek teatralny, powstał 1973 w środowisku studenckim Warszawy;

Słownik języka polskiego PWN

ruch
1. «zmiana położenia punktu materialnego w stosunku do innych punktów dokonująca się w czasie»
2. «zmiana położenia ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części; też: sposób poruszania się»
3. «chodzenie, poruszanie się wykonywane w celu nabycia sprawności fizycznej»
4. «krzątanina, bieganina, ożywienie»
5. «zespół czynności podejmowanych w jakimś celu»
6. «wahania ilościowe związane z przebiegiem jakichś zjawisk»
7. «działanie, decyzja podjęte w rozgrywce z kimś»
8. «regularne przemieszczanie się ciał niebieskich, części skorupy ziemskiej lub części atmosfery otaczającej Ziemię»
9. «przesunięcie figury na szachownicy»
10. «poruszanie się przechodniów i pojazdów na drogach, ulicach, szosach itp.»
11. «przemieszczanie się wojska w terenie»

• ruchowy • ruchowo
droga szybkiego ruchu «droga przystosowana do jazdy z dużą szybkością»
dyżurny ruchu «pracownik kolei zarządzający ruchem pociągów na stacji»
eustatyczne ruchy morza «podnoszenie się albo obniżanie poziomu morza na całej kuli ziemskiej lub na znacznych jej obszarach»
pas ruchu «wyznaczona część jezdni, po której może poruszać się pojazd lub rząd pojazdów»
regulować ruch «kierować ruchem pojazdów i pieszych na ulicach»
ruch ameboidalny, pełzakowaty «ruch plazmy charakterystyczny np. dla pierwotniaków»
ruch anabatyczny «ruch powietrza w górę»
ruch cen «ciągłe zmiany cen»
ruch ciągły «trzyzmianowy system pracy»
ruch ekologiczny «ruch społeczny na rzecz ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych»
ruch jednostajnie przyśpieszony «ruch prostoliniowy zmienny, w którym przyśpieszenie jest stałe»
ruch jednostajnie zmienny «ruch, w którym prędkość wzrasta lub maleje, a jej przyrosty w równych odcinkach czasu są równe»
ruch jednostajny «ruch, w którym prędkość poruszającego się ciała jest we wszystkich punktach drogi jednakowa»
ruch katabatyczny «opadanie mas powietrza wzdłuż nachylonych powierzchni»
ruch kołowy «ruch wszelkich pojazdów po drogach, odbywający się według ustalonych zasad»
ruch krzywoliniowy «ruch punktu, którego torem jest linia krzywa»
ruch lokomocyjny organizmów «czynna zmiana miejsca dokonywana przez organizm w wyniku różnych procesów»
ruch obrotowy, wirowy «ruch, w którym punkty leżące na danej prostej pozostają nieruchome, pozostałe zaś punkty bryły poruszają się po okręgach, których środki leżą na tej prostej»
ruch oporu «zorganizowana konspiracyjna działalność mająca na celu walkę z okupantem»
ruch pieszy «ruch osób idących piechotą (w przeciwstawieniu do ruchu pojazdów)»
ruch prostoliniowy «ruch punktu, którego torem jest linia prosta»
ruch wahadłowy «ruch okresowy, powtarzający się w równych odstępach czasu, wokół położenia równowagi danego przedmiotu, zawieszonego na osi»
ruch względny fiz. «ruch rozpatrywany w poruszającym się, względem podstawowego, układzie współrzędnych»
ruchy frykcyjne «ruchy trące narządów płciowych podczas stosunku płciowego»
ruchy izostatyczne «pionowe ruchy wyrównawcze mas skalnych»
ruchy ludności
1. «fakty i zjawiska powodujące zmiany w stanie liczebnym i strukturze ludności»
2. «wędrówki ludności w celu zmiany miejsca zamieszkania»
ruch zmienny fiz. «ruch, w którym prędkość nie jest stała»
służba ruchu
1. «pracownicy obsługujący pociągi i stacje kolejowe»
2. «pracownicy policji czuwający nad przestrzeganiem przepisów drogowych i bezpieczeństwa na drogach»
zamknąć ruch pieszy, kołowy «zakazać przechodzenia lub przejazdu przez daną drogę lub obszar»
zborność ruchów «koordynacja ruchów poszczególnych części ciała»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia