rozwojowe

Encyklopedia PWN

naukozn. prace badawcze zmierzające do rozwinięcia uzyskanych już wyników badań stosowanych przez ich uszczegóławianie w celu bezpośredniego zastosowania w praktyce, do doskonalenia technologii lub konstrukcji wyrobów, świadczenia usług itp.
med. zaburzenia genetycznie programowanego rozwoju organizmu prowadzące do powstania wad budowy;
sformułowana 1828 przez K.E. von Baera koncepcja uporządkowania zdarzeń zachodzących w rozwoju embrionalnym zwierząt tkankowych w system hierarchiczny;
med. układy odniesienia pozwalające na ocenę rozwoju dziecka;
nakłady mające na celu powiększenie majątku trwałego przez budowę nowych obiektów oraz przez rekonstrukcję obiektów już istniejących w danej gałęzi gospodarki narodowej.
antropol. wartości określonych cech organizmu człowieka uznawane za prawidłowe w danej populacji dla osobnika określonej płci i wieku; stosowane najczęściej w: antropologii, medycynie, psychologii, pedagogice i w wychowaniu fizycznym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia