równowagi

Encyklopedia PWN

wielkość charakteryzująca stan równowagi danej reakcji chemicznej; stosunek iloczynu stężeń produktów do iloczynu stężeń substratów (stężenia reagentów w potęgach równym współczynnikom stechiometrycznym w równaniu reakcji, której równowaga dotyczy).
w mikroekonomii równowaga rynku, gałęzi, konsumenta i producenta.
biol. zdolność oceny położenia ciała na podstawie informacji z receptorów wrażliwych na siły przyspieszenia, niezbędna do ustawienia środka ciężkości ciała względem kierunku działania siły ciężkości;
stan biocenozy, charakteryzujący się stabilnością łańcuchów pokarmowych i zespołów (równowaga strukturalna), pełnym wykorzystaniem energii wyprodukowanej w cyklu rocznym, bez nadwyżek i deficytów (równowaga energ.) i taką gospodarką zasobami miner., w której eksport poszczególnych pierwiastków równoważy ich import do biocenozy (równowaga materiałowa).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia