publiczny

Encyklopedia PWN

we współcz. prawie międzynar. prywatnym zasada wyłączająca stosowanie obcego prawa, wskazanego przez normę kolizyjną, jeżeliby to zastosowanie miało skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego państwa.
Komitet Ocalenia Publicznego, fr. Comité de Salut Public,
w okresie rewolucji francuskiej 1789–99 organ władzy wykonawczej, rząd dyktatury jakobinów;
zawiązana 1465 koalicja fr. możnowładców przeciwko królowi Ludwikowi XI;
środek karny stosowany w polskim prawie karnym,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia