przestrzenna

Encyklopedia PWN

demogr. element szerszego pojęcia mobilności (ruchliwości) społecznej; oznacza przesunięcia pozycji ludzi na skali, charakteryzującej ich cechy społeczne, takie jak przynależność do grupy społecznej, grupy zawodowej czy jednostki osiedleńczej;
krystal. trójwymiarowy schemat wewn. budowy ciał krystalicznych;
dziedzina działalności publicznej i nauki mająca na celu racjonalne wykorzystanie i zagospodarowanie przestrzeni geogr., zgodnie z zasadą harmonijnego kojarzenia celów gosp. i długofalowych celów rozwoju cywilizacyjnego.
krystal. kombinacje makroskopowych i strukturalnych elementów symetrii oraz sieci translacyjnych (kryształu symetria) możliwe w strukturach kryształów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia