proste

Encyklopedia PWN

mat. rodzina krzywych płaskich stopnia nie większego niż 2, wyznaczona przez dowolnie wybrane 2 takie krzywe;
techn. połączenie ruchowe (para kinematyczna) 2 członów umożliwiające ich względny ruch obrotowy wokół osi lub punktu.
hydrol. naturalny ciek powstały z połączenia potoków (strumieni, strug) lub wypływający z czoła lodowca, jeziora, źródła (wywierzyska), rzadziej z obszaru zabagnionego, zasilany powierzchniowo i podziemnie wodą z opadów spadłych w jego dorzeczu, mający ukształtowane koryto i płynący pod działaniem siły grawitacyjnej w łożysku i dolinie, wyżłobionych w wyniku działania jego siły erozyjnej.
rzut stereograficzny, odwzorowanie stereograficzne,
mat. przekształcenie płaszczyzny w sferę styczną do niej (również przekształcenie odwrotne); w rz.s. punkt z i jego obraz z′ leżą na jednej prostej przechodzącej przez punkt N antypodyczny do punktu styczności (punkt N nie jest obrazem żadnego punktu płaszczyzny);
termodynamiczny obieg, cykl termodynamiczny, obieg cieplny, cykl cieplny,
fiz. przebiegający cyklicznie zespół procesów termodynamicznych, po wykonaniu których układ termodynamiczny (często zw. ciałem roboczym lub czynnikiem termodynamicznym) wraca do stanu początkowego;
Agnesi lok, wersjera,
mat. krzywa płaska o równaniu y(a2 + x2) = a3, gdzie a jest stałą dodatnią; jeśli punkt B przebiega prostą y = a, to l.A. jest zbiorem punktów przecięcia prostej l równoległej do osi OY przechodzącej przez punkt B z prostą m równoległą do osi OX przechodzącą przez punkt A, który jest punktem wspólnym odcinka OB i okręgu o średnicy a i środku w punkcie (0, a/2).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia