pni magmowych

Encyklopedia PWN

naturalne nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej lub na jej powierzchni, w takiej formie i ilości, które umożliwiają jej gospodarce wykorzystanie obecnie lub w przyszłości.
batolit
[gr. báthos ‘głębia’, líthos ‘kamień’],
tradycyjny termin określający rozległy masyw skał magmowych zakrzepły w skorupie ziemskiej, o wyraźnych granicach, sięgający do głębokości niedostępnych dla bezpośrednich badań geologicznych;
geol. intruzja magmowa w kształcie lejka przecinająca skały otaczające i zwężająca się ku dołowi;
granit
[łac. granum ‘ziarno’],
pospolita magmowa skała głębinowa, zawierająca 20–60% objętościowych kwarcu w stosunku do skaleni, wśród których plagioklazy stanowią 10–65% skaleni alkalicznych.
pegmatyty
[gr. pḗgma ‘rzecz stwardniała’],
skały magmowe powstałe w końcowym stadium krystalizacji magmy z resztek stopu magmowego pozostałego po gł. etapie zestalenia się magmy (pomagmowe procesy) lub skały metamorficzne utworzone podczas metamorfizmu regionalnego, wskutek rekrystalizacji minerałów przy udziale metasomatozy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia