pierwotne

Encyklopedia PWN

mat. dla danej funkcji f — taka funkcja F, której pochodna F′ jest równa f (F jest f.p. funkcji f);
hel powstały w wyniku reakcji termojądrowych w czasie Wielkiego Wybuchu
ekol. wytwarzanie biomasy na poziomie troficznym producentów (autotrofów).
ekon. rynek, na którym po raz pierwszy są nabywane papiery wartościowe od emitenta lub subemitenta (czyli podmiotu, który na mocy umowy z emitentem nabywa papiery wartościowe emitenta celem ich dalszej odsprzedaży);
anat. podłużne zgrubienie epiblastu (zespół komórek w kształcie ciemnego pasma) w ogonowej części tarczy zarodkowej gadów, ptaków i ssaków;
biogeneza
[gr. bíos ‘życie’, génesis ‘pochodzenie’, ‘stawanie się’],
biol. pochodzenie życia na Ziemi, jedno z najtrudniejszych i do dzisiaj nie w pełni rozwikłanych zagadnień biologii.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia