nominalny

Encyklopedia PWN

metodol. układ założeń przyjmowanych w danej nauce w celu ułatwienia (lub umożliwienia) rozwiązania pewnego problemu badawczego.
ekon. cena waluty krajowej wyrażona w jednostkach innej waluty,
wymiar nominalny, wymiar znamionowy,
technol. wymiar wyjściowy ustalony przez konstruktora;
cena bieżąca, aktualna cena rynkowa.
log. wyjaśnienie znaczenia wyrazu przez podanie wyrazów z nim równoznacznych.
językozn. struktura składniowa, której ośrodkiem jest rzeczownik, → grupa imienna.
łączne wypłaty pieniężne i wartość świadczeń zaliczanych do wynagrodzenia, wypłacone pracownikowi w określonym czasie (miesiącu, roku), liczone w walucie bieżącej danego kraju.
kategoria ekonomiczno-prawna, oznaczająca w sensie prawnym wszystkie należności za pracę, które przysługują pracownikowi zatrudnionemu na podstawie stosunku pracy; nie są płacą dochody z pracy uzyskiwane na podstawie innych umów.
Panini, sanskr. Pāṇini, żył w V lub IV w. p.n.e.,
najsławniejszy z gramatyków staroindyjskich, twórca podstaw klasycznej gramatyki sanskryckiej.
ekon. realny dochód (płaca, procent, czynsz, renta, dywidenda, transfer od państwa itp.) gospodarstw domowych, wyrażony w jednostkach produktu; wielkość koszyka dóbr i usług, który mogą nabyć gospodarstwa domowe.
ekon. wielkość procentu (ekon. ) pobieranego od kapitału, stosunek sumy, którą płaci się za użytkowanie kapitału do wielkości tego kapitału, wyrażony w procentach;
definicja
[łac. definitio ‘odgraniczenie’, ‘określenie’],
log. we współcz. metodologii i logice termin, przez który rozumie się definicję realną bądź nominalną;
ekon. ilości dóbr i usług, które ogół konsumentów chce i może kupić;
tolerancja
[łac.],
techn. liczba określająca dopuszczalny przedział zmienności pewnej wielkości.
al pari
[wł.],
ekon. zgodność rynkowego kursu: papierów wartościowych z ich wartością nominalną oraz w systemie waluty złotej — pieniędzy zagranicznych z ich wartością nominalną, czyli z parytetem złota danej waluty;
ekon. zjawisko zwiększania się nominalnych stóp procentowych w okresach inflacji;
ekon. wprowadzenie do obiegu przez bank centralny danego kraju banknotów oraz bilonu, czyli tzw. pieniądza gotówkowego.
Kałmucja, ros. Kałmỵkija, kałmuckie Chalmg-Tangcz, Republika Kałmucji, ros. Riespụblika Kałmỵkija,
rep. na południowym wschodzie eur. części Rosji, nad M. Kaspijskim;
ekon. cena, po której są wymieniane 2 waluty na rynku walutowym.

Słownik języka polskiego PWN

nominalny
1. «istniejący tylko z nazwy»
2. «dotyczący wartości wielkości fizycznych charakterystycznych dla jakiegoś urządzenia, maszyny itp.»

• nominalnie
cena nominalna «cena ustalona oficjalnie»
grupa nominalna, imienna jęz. «struktura składniowa, której członem centralnym jest rzeczownik lub zaimek rzeczowny»
płaca nominalna «kwota pieniężna otrzymywana jako wynagrodzenie za pracę»
wartość nominalna «wartość emisyjna banknotów, papierów wartościowych, znaczków pocztowych itp. uwidoczniona na nich»
zdanie nominalne jęz. «zdanie pozbawione łącznika w części orzeczeniowej, np. w zdrowym ciele zdrowy duch»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia