naczyniowe

Encyklopedia PWN

urządzenie do hemodializy (dializa med.) umożliwiające oczyszczanie krwi (ciągłe lub okresowe) z substancji odpadowych przemiany materii (poprzez hemofiltrację lub adsorpcję), a także regulację składu elektrolitowego krwi.
usuwanie ze ścieków zawartych w nich zanieczyszczeń w celu zminimalizowania ich szkodliwego oddziaływania na odbiornik, tj. wody powierzchniowe lub grunty.
narząd zmysłu, przystosowany do odbierania bodźców świetlnych, przekształcania ich w impulsy nerwowe i przesyłania do mózgu;
med. zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem mózgu lub zakłóceniem jego czynności;
otępienie, demencja, zespół otępienny,
med. zespół organicznych zaburzeń psychicznych, wskazujących na znaczne obniżenie osiągniętego poziomu sprawności umysłowej;
paleozoik
[gr. palaiós ‘stary’, ‘dawny’, zóon ‘zwierzę’],
era paleozoiczna,
era (jednostka geochronologiczna) w geologicznej historii Ziemi, najstarsza w eonie fanerozoicznym (fanerozoik), trwająca od ok. 540 mln do ok. 250 mln lat temu; także eratem (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący skały powstałe w tej erze.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia