morska

Encyklopedia PWN

bezpośrednia organizacyjna i regulacyjna działalność organów publicznych w dziedzinie stosunków społecznych związanych z korzystaniem z morza, jego brzegów i zasobów, przy zastosowaniu uprawnień władczych i kompetencji tych organów do zarządzania mieniem publicznym.
budowla na brzegu, wyspie lub dnie morza;
organ quasi-sądowy w Polsce, powołany gł. do orzekania o przyczynach wypadków mor., zgodnie z konwencją z 1974 o bezpieczeństwie życia na morzu (konwencja SOLAS), uzupełnioną protokołem z 1978 dotyczącym bezpieczeństwa zbiornikowców;
skuteczne zamknięcie przez siły zbrojne wojującego państwa dostępu do części lub całego wybrzeża przeciwnika;
masowa organizacja społ., zał. 1918 pod nazwą Stow. Pracowników na polu Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”, od 1919 Tow. „Liga Żeglugi Polskiej”, 1924–30 Liga Mor. i Rzeczna, od 1930 Liga Morska i Kolonialna;
pierwszy w Polsce urząd i sąd morski; ustanowiona 24 III 1568 przez Zygmunta II Augusta, działała w Gdańsku pod kierunkiem J. Kostki, podlegała bezpośrednio królowi;
żegluga uprawiana na morzach i oceanach;
krowa morska, krowa morska Stellera, Hydrodamalis gigas,
wymarły gatunek mor. ssaka z rodziny diugoni, z rzędu syren; znana od późnego miocenu w północnej części Oceanu Spokojnego, od pliocenu — z okolic Aleutów i Japonii; w czasach hist. reliktowe populacje zamieszkiwały płytkie arktyczne wody M. Beringa, wokół Komandorów;
jadalne gatunki mor. glonów krasnorostów z rodzaju szkarłatnica;
nadawanie wiadomości za pomocą systemów umownych sygnałów i znaków wzrokowych oraz dźwiękowych, stosowane w żegludze mor. do porozumiewania się lub rozgłaszania komunikatów.
bot. glon listownica; roślina okrytozalążkowa → modrak morski.
dział archeologii zajmujący się badaniem mor. działalności człowieka (szkutnictwo, budownictwo portowe i stoczniowe, technika, nawigacja, handel, wojny, rybołówstwo, sztuka użytkowa).
zamknięcie przez siły zbrojne państwa blokującego połączenia z portami lub wybrzeżami nieprzyjaciela;
zawarta 18 VI 1935 w Londynie w formie wymiany not między min. spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii S. Hoarem a specjalnym ambasadorem Niemiec J. von Ribbentropem;
żegl. zespół cech charakteryzujących zachowanie się statku podczas pływania na morzu, zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych;

Słownik języka polskiego PWN

choroba lokomocyjna, morska, powietrzna «choroba objawiająca się zawrotami głowy, mdłościami i wymiotami, występująca podczas podróży samochodem, okrętem lub samolotem»
dzielność morska «zespół cech konstrukcyjnych statku, takich jak stateczność, zwrotność, szybkość»
erozja morska «niszczenie dna i brzegów morskich przez falowanie oraz prądy morskie»
krowa morska «duży, wymarły ssak morski o ciemnej, prawie bezwłosej skórze»
latarnia morska «wysoka, widoczna z morza wieża, służąca jako punkt orientacyjny dla statków»
medycyna morska «dział medycyny zajmujący się leczeniem chorób związanych z pracą na morzu»
mila morska «jednostka długości używana w żegludze morskiej, równa 1852 m»
piechota morska «piechota wchodząca w skład sił marynarki wojennej»
sałata morska «glon morski o plesze przypominającej kształtem sałatę»
świnka morska «popuralna nazwa kawii domowej»
wydra morska «zwierzę o długim ciele pokrytym jedwabistym futrem, o długim ogonie i kończynach tylnych podobnych do płetw»
morski
1. «mający związek z morzem»
2. «zielononiebieski»
rozbójnik morski zob. pirat w zn. 1
• rozbójnictwo morskie
prądy morskie «ruchy poziome znacznych mas wodnych w oceanach i morzach spowodowane m.in. działaniem wiatrów i różnicą temperatury wód»
kanał morski «kanał żeglowny łączący dwa morza lub oceany bądź odgałęziający się od morza w głąb lądu»
klimat morski, oceaniczny «klimat łagodny i wilgotny, o chłodnym lecie i stosunkowo ciepłej zimie»
konik morski «niewielka ryba morska kształtem przypominająca konia szachowego»
lew morski «ssak morski zamieszkujący wybrzeża Kalifornii, Galapagos i Japonii»
lis morski «rekin o znacznie wydłużonej płetwie ogonowej i zmiennym ubarwieniu ciała»
słoń morski «największa foka z naroślą na nosie, żyjąca w morzach subarktycznych»
wąż morski «wąż o jaskrawym ubarwieniu, żyjący w morzach tropikalnych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia