metamorficzna

Encyklopedia PWN

skały powstałe wskutek procesów metamorfizmu, wcześniej istniejących skał magmowych, osadowych i metamorficznych.
złoża, w których koncentracja składnika użytecznego nastąpiła w wyniku procesów metamorfizmu;
petrologia
[gr.],
nauka o skałach, ich właściwościach fiz. i chem., budowie, powstawaniu, przeobrażaniu się i występowaniu w skorupie ziemskiej i płaszczu Ziemi;
wieloskładnikowy, rzadziej jednoskładnikowy zespół minerałów lub substancji mineralnych (bez gleb i świeżo nagromadzonych substancji mineralnych), powstały w przyrodzie w sposób naturalny i tworzący wyodrębnioną geologicznie jednostkę litosfery Ziemi oraz innych planet, a także księżyców i planetoid.
hornfels
[niem.],
skała metamorficzna będąca produktem metamorfizmu kontaktowego skał osadowych, magmowych lub metamorficznych, której skład mineralny zależy od składu skał macierzystych;
skała metamorficzna lub osadowa, twarda i zwięzła, złożona gł. z pozazębianych ziarn kwarcu;
naturalne nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej lub na jej powierzchni, w takiej formie i ilości, które umożliwiają jej gospodarce wykorzystanie obecnie lub w przyszłości.
archaik
[gr. archaikós ‘staroświecki’, archaíos ‘starożytny’],
era archaiczna, eon archaiczny, azoik, archeozoik,
geol. pierwsza wielka jednostka czasu (jednostka geochronologiczna) w dziejach Ziemi; trwał od ok. 4 mld do 2,5 mld lat temu; także jednostka chronostratygraficzna (eonotem) obejmująca powstałe w tym czasie skały.
facja
[łac. facies ‘postać’, ‘oblicze’],
geol. pierwotnie termin obejmujący tylko zespół cech litologicznych skał i zawartych w nich skamieniałości, odróżniający skały (i osady) powstałe w tym samym czasie, ale w różnych środowiskach sedymentacji (Amanz Gressly 1838).
gnejs
[niem.],
skała metamorficzna składająca się gł. ze skaleni (powyżej 20% objętości) i kwarcu;
Grubenmann Ulrich, ur. 1850, zm. 1924,
szwajc. mineralog i petrograf;
skały osadowe (łupki osadowe) lub metamorficzne (łupki krystaliczne) odznaczające się wybitną foliacją, powodującą łatwość dzielenia się ich wg równoległych powierzchni (z reguły płaszczyzn) na cienkie płytki;
łupki krystaliczne, łupki metamorficzne,
skały metamorficzne powstałe w warunkach metamorfizmu regionalnego, rzadziej kontaktowego, skał magmowych (ortołupki) lub osadowych (parałupki), a także diaftorezy gnejsów, amfibolitów i in. skał metamorficznych;
geol. skała metamorficzna złożona głównie z drobnokrystalicznego kwarcu i albitu;
agalmatolit
[gr.],
pagodyt,
skała metamorficzna, prawie monomineralna, składająca się z kaolinitu lub pirofyllitu albo talku (steatytu), z niewielkim dodatkiem diasporu, dickitu, serycytu i topazu;
amfibolit
[gr.],
skała metamorficzna składająca się gł. z amfibolu (hornblenda) i plagioklazu;
skała magmowa (głębinowa) lub metamorficzna składająca się niemal wyłącznie z bogatego w wapń plagioklazu;
czarnokit, charnockit,
magmowa skała głębinowa lub skała metamorficzna;
eklogit
[gr.],
skała metamorficzna składająca się gł. z granatu (pirop) i piroksenu (omfacyt);
skała metamorficzna składająca się gł. z rozmaitych krzemianów wapnia, magnezu i glinu, takich jak: diopsyd, aktynolit, epidoty, granaty wapniowe, wezuwian;

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

metamorficzny «ulegający przemianie lub powstały wskutek przemiany»
skały metamorficzne, przeobrażone «skały będące produktem przeobrażenia innych skał pod wpływem deformacji mechanicznych, wysokiego ciśnienia i podwyższonej temperatury»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia