losowego

Encyklopedia PWN

mat. funkcja przypisująca każdemu zdarzeniu elementarnemu wartość liczbową;
mat. podzbiór zbioru zdarzeń elementarnych Ω, należący do rodziny A podzbiorów, spełniających warunki: 1) ΩA, 2) jeżeli jakiś zbiór należy do A, to jego dopełnienie należy do A, 3) przeliczalna suma zbiorów należących do A też należy do A (σ-ciało podzbiorów Ω);
program komputerowy do tworzenia liczb losowych (właściwie liczby otrzymywane z generatora liczb losowych nie są w pełni losowe, bo powstają według określonego przepisu — nazywa się je czasem liczbami pseudolosowymi — jednak w praktyce spełniają funkcję losowych).
mat. funkcja związana ze zmienną losową X wzorem φ(t) = E(eitX), gdzie t jest liczbą rzeczywistą, a E oznacza wartość oczekiwaną;
rozkład zmiennej losowej, rozkład prawdopodobieństwa,
mat. miara prawdopodobieństwa wyznaczona przez zmienną losową w zbiorze jej możliwych wartości.
statyst. zbiór obserwacji lub jednostek wybranych w sposób losowy z populacji;
statyst. liczby otrzymywane w wyniku działania pewnego mechanizmu losowego, m.in. za pomocą rzucania kostką do gry, tasowania kart, ciągnienia losów z urny czy też za pomocą specjalnie skonstruowanych maszyn;
mat. wielkość liczbowa, której wartości są uzyskiwane w wyniku doświadczenia losowego;
mat. zjawisko losowe określone na zadanym zbiorze, ściślej — rodzina zmiennych losowych Z(s) indeksowana dwu- lub trójwymiarowym parametrem s opisującym położenie punktu, w którym zachodzi badany proces;
zmienna losowa skokowa, zmienna losowa dyskretna,
mat. zmienna losowa, która przyjmuje wartości ze skończonego bądź przeliczalnego zbioru wartości x1, x2, ... , xn, ...;
mat. zmienna losowa Y = (Xm)/σ, gdzie X jest zmienną losową o wartości oczekiwanej m i odchyleniu standardowym σ;
mat. takie 2 zdarzenia losowe, dla których prawdopodobieństwo ich jednoczesnego zajścia jest równe iloczynowi prawdopodobieństw tych zdarzeń.
zdarzenia losowe rozłączne, zdarzenia wyłączające się,
mat. zdarzenia losowe, które nie mogą zajść jednocześnie, np. wyrzucenie jednocześnie „orła” i „reszki” w jednokrotnym rzucie monetą.
mat. podzbiór zbioru zdarzeń elementarnych Ω, należący do rodziny A podzbiorów, spełniających warunki: 1) ΩA, 2) jeżeli jakiś zbiór należy do A, to jego dopełnienie należy do A, 3) przeliczalna suma zbiorów należących do A też należy do A (σ-ciało podzbiorów Ω);
mat. zdarzenie losowe o prawdopodobieństwie równym 0, tj. takie, które na pewno nie zajdzie, np. wyrzucenie „siódemki” sześcienną kostką do gry.
mat. zdarzenie losowe o prawdopodobieństwie równym l, tj. takie, które na pewno zajdzie, np. wyrzucenie nie więcej niż 6 „oczek” w jednym rzucie sześcienną kostką do gry.
mat. zmienna losowa, dla której istnieje nieujemna funkcja f (zwana gęstością prawdopodobieństwa), taka że dystrybuanta tej zmiennej wyraża się wzorem: F(x) = .
korelacja
[łac.],
mat. wzajemne powiązanie, współzależność rozważanych zjawisk lub obiektów;

Słownik języka polskiego PWN

losowy
1. «zależny od losu – kolei, wydarzeń życia, dotyczący tego losu»
2. «oparty na losowaniu lub wybrany przypadkowo»

• losowo
generator liczb losowych «program komputerowy do tworzenia liczb losowych»
liczba losowa «liczba otrzymywana w wyniku działania pewnego mechanizmu losowego»
próba losowa «reprezentacja pewnego zbioru elementów służąca do wnioskowania o własnościach tego zbioru»
wypadek losowy «niepowodzenie, nieszczęście traktowane w prawie jako zależne od siły wyższej»
zdarzenie losowe, przypadkowe mat. «zdarzenie, którego zaistnienie zależy od przypadku»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia