liofilowe

Encyklopedia PWN

roztwór koloidowy (zol), w którym cząstki fazy rozproszonej ulegają solwatacji;
koloid
[gr. kólla ‘klej’, eídos ‘postać’],
układ koloidalny, układ koloidowy,
układ dyspersyjny (rozproszony), tj. składający się z fazy rozpraszającej (zw. fazą ciągłą lub ośrodkiem dyspersyjnym) i fazy rozproszonej (zw. fazą zdyspergowaną);
zol, roztwór koloidowy, roztwór koloidalny,
trwała mieszanina cząstek koloidalnych rozproszonych w fazie ciekłej (dyspersyjny układ);
glutyna
[łac.],
chem. produkt długotrwałego działania wrzącej wody na kolagen (podstawowe białko tkanki łącznej);
koacerwacja
[łac. coacervare ‘gromadzić’, ‘zbierać’],
chem. wydzielanie się z zolu koacerwatów (zw. ciekłymi koagulatami) w postaci kropel zawierających znacznie więcej cząstek koloidowych w porównaniu z pozostałym roztworem;
koagulacja
[łac. coagulatio ‘ścinanie się’, ‘krzepnięcie’],
chem. łączenie się cząstek układu zdyspergowanego (dyspersyjny układ) w zwarte zespoły cząstek.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia