kierownica paraboli

Encyklopedia PWN

mat. prosta związana z ogniskiem stożkowej (elipsy, hiperboli, paraboli) w ten sposób, że stosunek odległości każdego punktu stożkowej od ogniska i od tej prostej (mimośród stożkowej) jest stały.
parabola
[gr. parabolḗ ‘porównanie’],
mat. krzywa płaska składająca się z tych punktów M płaszczyzny, dla których odległość od stałego punktu F (ognisko paraboli) jest równa odległości od stałej prostej k (kierownica paraboli), nieprzechodzącej przez F.
mat. wielkość e w równaniu stożkowej we współrzędnych biegunowych: r = p/(1 − e cos φ), gdzie biegun układu pokrywa się z ogniskiem stożkowej, oś biegunowa jest zawarta w osi symetrii stożkowej przechodzącej przez jej ognisko, a p jest liczbą zwaną parametrem stożkowej;
mat. krzywe powstałe przez przecięcie stożka obrotowego (stożek; 1) płaszczyzną nieprzechodzącą przez wierzchołek;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia