jednostki pochodne

Encyklopedia PWN

jednostki miary wielkości pochodnych (wyprowadzonych z wielkości podstawowych) w danym układzie wielkości;
jednostki miary, których stosowanie jest nakazane lub dozwolone przepisem prawnym;
wartość wielkości fizycznej, określona, zdefiniowana i przyjęta umownie, której przypisuje się wartość liczbową równą jeden, służąca do ilościowego porównywania różnych wartości tej samej wielkości.
urb. zespół budynków i zamieszkująca je społeczność, wyodrębnione przestrzennie w ramach większej jednostki osadniczej.
uporządkowany zbiór jednostek miar (podstawowych i pochodnych), określonych zgodnie z regułami przyjętymi w danym układzie wielkości fizycznych.
Międzynarodowy Układ Jednostek Miar, fr. Système International d’Unités, układ SI,
układ jednostek miar przyjęty i zalecony przez Generalną Konferencję Miar, zawierający: 1) jednostki SI, jednostki podstawowe (metr, kilogram, sekunda, amper, kelwin, mol, kandela) i jednostki uzupełniające (radian i steradian) oraz jednostki pochodne, wyrażone za pomocą iloczynów lub ilorazów jednostek SI podstawowych i uzupełniających; 2) dziesiętne wielokrotności i podwielokrotności jednostek SI, wyrażone za pomocą przedrostków SI (jednostka miary);
układ jednostek miar, którego jednostkami podstawowymi są: centymetr (cm), gram (g) i sekunda (s);
podstawowa, wektorowa wielkość fizyczna charakteryzująca ruch.
psychologia
[gr. psychḗ ‘dusza’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
współcześnie, w najszerszym rozumieniu — nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji;
socjologia
[łac.-gr.],
w pierwotnym i najszerszym znaczeniu nauka o społeczeństwie.
wielkość fizyczna, wielkość mierzalna,
fiz. właściwość zjawiska lub obiektu, którą można odróżnić jakościowo (od innych właściwości) i wyznaczyć ilościowo;
Smith
[smıŧ]
Adam Wymowa, ur. 5 VI 1723, Kirkcadly (Szkocja), zm. 17 VII 1790, Edynburg,
brytyjski ekonomista, uznawany za ojca ekonomii politycznej.
Ampère
[ãpẹ:r]
André Marie Wymowa, ur. 22 I 1775, Lyon, zm. 10 VI 1836, Marsylia,
fizyk i matematyk francuski, twórca podstaw elektrodynamiki.
komunitaryzm
[łac. communis ‘wspólny’, ‘powszechny’],
komunitarianizm,
nurt we współczesnej filozofii politycznej i społecznej oraz filozofii etyki zrodzony z krytyki metodologicznych, epistemologicznych, antropologicznych i etycznych założeń liberalizmu.
parsek
[fr.],
pc (dawniej ps),
astr. jednostka długości stosowana w astronomii, legalna, nie należąca do układu SI;
polisacharyd zbudowany z jednostek kwasu β-d-mannuronowego (pochodna d-mannozy) i kwasu α-l-guluronowego (pochodna monosacharydu — l-gulozy) połączonych wiązaniami 1,4-glikozydowymi;
jednostka siły magnetomotorycznej, pochodna w układzie SI;
wielkości o niezmiennych wartościach, występujące we wzorach fiz. wyrażających podstawowe prawa przyrody;
nacjonalizm
[łac. natio ‘naród’],
przekonanie, że naród jest najważniejszą formą uspołecznienia, a tożsamość narodowa najważniejszym składnikiem tożsamości jednostki, połączone z nakazem przedkładania solidarności narodowej nad wszelkie inne związki i zobowiązania oraz wszystkiego, co narodowe, nad to, co cudzoziemskie lub kosmopolityczne; ideologia polityczna, wg której podstawowym zadaniem państwa jest obrona interesów narodowych, a jego zasięg terytorialny winien odpowiadać obszarom zamieszkanym przez dany naród.

Materiały dodatkowe

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia