ina

Encyklopedia PWN

światło w ciemnościach (Wulgata).
magnum in parvo
[łac., ‘wiele w małym’],
wiele treści zawartych w krótkiej wypowiedzi (krótkim utworze).
ne bis in idem
[łac., ‘nie dwukrotnie za to samo’],
prawo, nie dwukrotnie za to samo — zasada, wg której nie można 2 razy karać za to samo.
ne bis in idem procedatur
[łac., ‘nie można dwukrotnie w tej samej sprawie wszczynać postępowania’],
zasada procesowa, zgodnie z którą nie wolno wszczynać procesu w sprawie już raz na drodze procesowej rozstrzygniętej.
nikt nie jest odpowiednim sędzią (świadkiem) we własnej sprawie.
nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet
[łac., ‘nikt nie może przenieść więcej prawa, niż sam miał’],
zasada wywodząca się z prawa rzymskiego, odnosząca się do pochodnych sposobów nabycia prawa własności;
nikt nie jest prorokiem we własnej ojczyźnie (Wulgata).
Pacem in terris
[łac., ‘pokój na ziemi’],
encyklika Jana XXIII z 1963, poświęcona zagadnieniu utrzymania trwałego pokoju między narodami;
bogów na świecie najpierw stworzył strach.
niech odpoczywa w pokoju;
restitutio in integrum
[łac., ‘przywrócenie do stanu pierwotnego’]:
Seefeld in Tirol
[ẓ:felt],
miejscowość w zachodniej Austrii (Tyrol), na północny zachód od Innsbrucku, na wysokości ok. 1180 m;
tabula in naufragio
[łac., ‘deska w czasie rozbicia się okrętu’],
ostatnia deska ratunku.
templum in antis
[łac., ‘świątynia z antami’],
najstarsza i najprostsza forma świątyni greckiej wywodząca się z megaronu;
tempora mutantur et nos mutamur in illis
[łac., ‘czasy się zmieniają i my się zmieniamy z nimi’],
czasy się zmieniają i my się zmieniamy z nimi (ces. rzymski Lotar I).
paleolityczne stanowisko archeol. w środkowej części Włoch, w Lacjum, ok. 25 km na północny wschód od Rzymu, położone przy via Aurelia.
ut in omnibus glorificetur Deus
[łac., ‘oby we wszystkim był uwielbiony Bóg’],
dewiza benedyktynów.
głos wołającego na pustyni (wg Ewangelii słowa św. Jana Chrzciciela o jego misji).
zawiera tylko podpis wystawcy i służy zabezpieczeniu przyszłej należności.
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.

Słownik języka polskiego PWN

In «symbol pierwiastka chemicznego ind»
go in [wym. go in] socjol. «taktyka protestu bez użycia siły»
in I zob. I jin.
in- I «pierwszy człon wyrazów złożonych, przyjmujący postać il- przed spółgłoską l, im- przed p, b, m oraz ir- przed r, mający znaczenie: w (w czym, w co), wewnątrz, do, ku, na»
in- II «pierwszy człon wyrazów złożonych, przyjmujący postać il- przed spółgłoską l, im- przed p, b, m oraz ir- przed r, mający znaczenie: nie»
in II zob. II jin.
in absentia «podczas nieobecności»
in abstracto [wym. in abstrakto] «w ogólności»
in aeternum [wym. in eternum] «na zawsze»
in anima vili «o doświadczeniach naukowych: przeprowadzany na zwierzętach»
in blanco [wym. in blanko] «o wekslach, formularzach itp.: niewypełniony, zawierający tylko podpis wystawcy»
in brevi
1. «w niewielu słowach»
2. «wkrótce»
in camera [wym. in kamera] «o rozprawie sądowej: przy drzwiach zamkniętych»
in corpore [wym. in korpore] «w komplecie»
in crudo [wym. in krudo]
1. «w stanie surowym, pierwotnym»
2. «o książce oddanej do sprzedaży: w niezłożonych arkuszach»
in duplo «podwójnie»
in effectu [wym. in efektu] «w rzeczywistości»
in effigie «w prawie średniowiecznym: wykonanie kary na wizerunku przestępcy zbiegłego lub zmarłego przed egzekucją»
in extenso «dokładnie, w całości»
in extremis «w ostateczności, w chwili śmierci»
in favorem «na czyjąś korzyść»
in fidem «za zgodność – potwierdzenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem»
in flagranti «na gorącym uczynku»
in folio «o książce: w formacie arkusza raz złożonego»
in genere «w ogólności»
in gratiam «z powodu»
in gremio «zbiorowo, wspólnie»
in honorem «ku czci»
in medias res «od razu do rzeczy»
in memoriam «ku pamięci»
in minus «na niekorzyść»
in natura «w naturze (nie pieniędzmi)»
in nuce «krótko i zwięźle»
in octavo [wym. in oktawo] «o książce: w formacie arkusza złożonego na osiem»
in perpetuum «na zawsze»
in persona «osobiście»
in pleno «w komplecie»
in plus «na korzyść»
in praxi «w praktyce»
in promptu «na poczekaniu»
in puncto [wym. in punkto] «w punkcie, odnośnie do»
in quarto [wym. in kwarto] «o książce: w formacie arkusza złożonego na cztery»
in saecula saeculorum [wym. in sekula sekulorum] «na wieki wieków»
in spe «w przyszłości (spodziewanej)»
in suspenso «w zawieszeniu»
in toto «w całości»
in triplo «potrójnie»
in vacuo «w próżni»
in vitro «poza żywym organizmem»
in vivo «w żywym organizmie»
jin I, in I, yin I [wym. jin] «w chińskiej filozofii klasycznej: żeński, negatywny pierwiastek zawarty w przyrodzie»
jin II, in II, yin II [wym. jin] «zawierający pierwiastek jin»
made in... [wym. mejd in...] «wyprodukowany w... – napis na wyrobach informujący o kraju produkcji»
plug-in [wym. plagin] inform. «dodatkowy program rozszerzający możliwości innego programu»
podpis in blanco «podpis na niewypełnionym formularzu, dokumencie itp.»
requiescat in pace «niech odpoczywa w pokoju – zwrot używany w katolickich obrzędach pogrzebowych, umieszczany też na nagrobkach»
rooming-in [wym. ruming in] «system opieki szpitalnej na oddziale położniczym, w którym matka przebywa z noworodkiem w tym samym pokoju»
sit in [wym. s-it in] «taktyka demonstracji bez użycia siły, polegająca na zajmowaniu miejsc w audytoriach lub gmachach parlamentu, uniemożliwiająca normalne zajęcia; też: zajmowanie miejsc na znak protestu w lokalach, gdzie stosowana jest segregacja rasowa»
templum in antis «prostokątna budowla będąca najstarszym i najprostszym typem świątyni greckiej»
zapłodnienie in vitro, zapłodnienie pozaustrojowe «zabieg polegający na zapłodnieniu komórki jajowej poza organizmem kobiety i wszczepieniu rozwijającego się zarodka do jamy macicy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia