ina

Encyklopedia PWN

pamiętaj o zachowaniu równowagi w trudnej sytuacji (Horacy Pieśni).
prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.
anguis in herba
[łac., ‘wąż w trawie’],
ukryte niebezpieczeństwo (Wergiliusz Eklogi).
błędne koło w definiowaniu; błąd polegający na definiowaniu jakiegoś wyrażenia za pomocą tego samego wyrażenia.
błędne koło w dowodzeniu lub szerzej — w rozumowaniu; błąd rozumowania polegający na tym, że zdanie, którego się dowodzi, jest jedną z przesłanek dowodu.
contradictio in adiecto
[łac., ‘sprzeczność w przydawce’],
błąd log.; stosunek między wyrażeniami będącymi częściami wyrażenia złożonego, charakteryzujący się tym, iż jedno wyrażenie jest negacją drugiego, np. słoneczna noc;
muz. średniowieczna nazwa trudnego do zaśpiewania i z tego powodu zabronionego trytonu.
próżniactwo nie daje odpoczynku.
encyklika Jana Pawła II o miłosierdziu Bożym, ogłoszona 1980;
est modus in rebus
[łac.‘mają rzeczy swą miarę’],
mają rzeczy swą miarę — są granice, których nie należy przekraczać (Horacy Satyry).
cała Galia dzieli się na 3 części (Juliusz Cezar).
tegom sobie właśnie życzył (Horacy Satyry).
ludzką rzeczą jest błądzić, głupców rzeczą trwać w błędzie.
zaszczyty zmieniają obyczaje, lecz rzadko na lepsze.
m. w Chinach, → Huaiyin.
incidis in Scyllam cupiens vitare Charybdim
[łac., ‘wpadasz na Scyllę, chcąc ominąć Charybdę’],
wpadasz z deszczu pod rynnę.
iurare in verba magistri
[łac., ‘przysięgać na słowa nauczyciela’],
przysięgać na słowa nauczyciela — ślepo wierzyć, ślepo za kimś powtarzać (Horacy Listy).
latet anguis in herba
[łac., ‘wąż ukrywa się w trawie’],
niebezpieczeństwo ukryte czyha (Wergiliusz Bukoliki).
lupus in fabula
[łac., ‘wilk w bajce’],
o wilku mowa, a wilk tuż (Terencjusz Adelphoe).

Słownik języka polskiego PWN

In «symbol pierwiastka chemicznego ind»
go in [wym. go in] socjol. «taktyka protestu bez użycia siły»
in I zob. I jin.
in- I «pierwszy człon wyrazów złożonych, przyjmujący postać il- przed spółgłoską l, im- przed p, b, m oraz ir- przed r, mający znaczenie: w (w czym, w co), wewnątrz, do, ku, na»
in- II «pierwszy człon wyrazów złożonych, przyjmujący postać il- przed spółgłoską l, im- przed p, b, m oraz ir- przed r, mający znaczenie: nie»
in II zob. II jin.
in absentia «podczas nieobecności»
in abstracto [wym. in abstrakto] «w ogólności»
in aeternum [wym. in eternum] «na zawsze»
in anima vili «o doświadczeniach naukowych: przeprowadzany na zwierzętach»
in blanco [wym. in blanko] «o wekslach, formularzach itp.: niewypełniony, zawierający tylko podpis wystawcy»
in brevi
1. «w niewielu słowach»
2. «wkrótce»
in camera [wym. in kamera] «o rozprawie sądowej: przy drzwiach zamkniętych»
in corpore [wym. in korpore] «w komplecie»
in crudo [wym. in krudo]
1. «w stanie surowym, pierwotnym»
2. «o książce oddanej do sprzedaży: w niezłożonych arkuszach»
in duplo «podwójnie»
in effectu [wym. in efektu] «w rzeczywistości»
in effigie «w prawie średniowiecznym: wykonanie kary na wizerunku przestępcy zbiegłego lub zmarłego przed egzekucją»
in extenso «dokładnie, w całości»
in extremis «w ostateczności, w chwili śmierci»
in favorem «na czyjąś korzyść»
in fidem «za zgodność – potwierdzenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem»
in flagranti «na gorącym uczynku»
in folio «o książce: w formacie arkusza raz złożonego»
in genere «w ogólności»
in gratiam «z powodu»
in gremio «zbiorowo, wspólnie»
in honorem «ku czci»
in medias res «od razu do rzeczy»
in memoriam «ku pamięci»
in minus «na niekorzyść»
in natura «w naturze (nie pieniędzmi)»
in nuce «krótko i zwięźle»
in octavo [wym. in oktawo] «o książce: w formacie arkusza złożonego na osiem»
in perpetuum «na zawsze»
in persona «osobiście»
in pleno «w komplecie»
in plus «na korzyść»
in praxi «w praktyce»
in promptu «na poczekaniu»
in puncto [wym. in punkto] «w punkcie, odnośnie do»
in quarto [wym. in kwarto] «o książce: w formacie arkusza złożonego na cztery»
in saecula saeculorum [wym. in sekula sekulorum] «na wieki wieków»
in spe «w przyszłości (spodziewanej)»
in suspenso «w zawieszeniu»
in toto «w całości»
in triplo «potrójnie»
in vacuo «w próżni»
in vitro «poza żywym organizmem»
in vivo «w żywym organizmie»
jin I, in I, yin I [wym. jin] «w chińskiej filozofii klasycznej: żeński, negatywny pierwiastek zawarty w przyrodzie»
jin II, in II, yin II [wym. jin] «zawierający pierwiastek jin»
made in... [wym. mejd in...] «wyprodukowany w... – napis na wyrobach informujący o kraju produkcji»
plug-in [wym. plagin] inform. «dodatkowy program rozszerzający możliwości innego programu»
podpis in blanco «podpis na niewypełnionym formularzu, dokumencie itp.»
requiescat in pace «niech odpoczywa w pokoju – zwrot używany w katolickich obrzędach pogrzebowych, umieszczany też na nagrobkach»
rooming-in [wym. ruming in] «system opieki szpitalnej na oddziale położniczym, w którym matka przebywa z noworodkiem w tym samym pokoju»
sit in [wym. s-it in] «taktyka demonstracji bez użycia siły, polegająca na zajmowaniu miejsc w audytoriach lub gmachach parlamentu, uniemożliwiająca normalne zajęcia; też: zajmowanie miejsc na znak protestu w lokalach, gdzie stosowana jest segregacja rasowa»
templum in antis «prostokątna budowla będąca najstarszym i najprostszym typem świątyni greckiej»
zapłodnienie in vitro, zapłodnienie pozaustrojowe «zabieg polegający na zapłodnieniu komórki jajowej poza organizmem kobiety i wszczepieniu rozwijającego się zarodka do jamy macicy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia