ina

Encyklopedia PWN

Barrow-in-Furness
[bạ̈rəu ın fə̣:rnıs],
m. w Wielkiej Brytanii, w północno-zachodniej Anglii, nad M. Irlandzkim, na płw. Furness.
„Bulletin of The Polish Institute of Arts and Science in America”
[bụlətın ow đə pọulısz ı̣nstıtju:t ow a:rts ənd sạıəns ın ämẹrıkə],
emigr. periodyk nauk. wyd. 1942–46 w Nowym Jorku
Circle in the Square
[sə:rkl ın đə skur],
jeden z najważniejszych niezależnych teatrów off-Broadwayu, działajacy 1950–77;
Deutsche Arbeitspartei in Polen
[dọiczə ạrbaitspartại ın pọ:lən]
→ Niemiecka Partia Pracy w Polsce.
Deutsche Sozialistische Arbeitspartei in Polen
[dọiczə socialı̣stıszə ạrbaitspartại ın pọ:lən]
→ Niemiecka Socjalistyczna Partia Pracy w Polsce.
Deutschtumsbund zur Wahrung der Minderheitsrechte in Polen
[dọicztu:msbunt cü:r wạ:ruŋ dr mı̣ndərhaitsrśtə ın po:ln],
organizacja mniejszości niem. w II RP, → Związek Niemczyzny dla Ochrony Praw Mniejszości w Polsce.
drive-in
[draıw ın; ang., ‘wjedź’],
odmiana kina pod gołym niebem, przystosowanego do oglądania filmów bez wychodzenia z samochodu (kino samochodowe);
„Fibres and Textiles in Eastern Europe”
[fạıbərz ənd tẹkstaılz ın ị:stərn jụərəp],
kwartalnik nauk.-techn., wyd. od 1993 przez Inst. Włókien Chem. w Łodzi;
go in
[u ın; ang.],
taktyka protestu bez użycia siły.
Gravina in Puglia
[grawịna in pụlja],
m. w południowych Włoszech (region Apulia), na wschodnim pogórzu Apeninów Południowych;
iura in re aliena
[łac., ‘prawa na rzeczy cudzej’],
w prawie rzym. termin oznaczający częściowe ograniczenie uprawnień właściciela na rzecz innych osób;
made in...
[meıd ın; ang.],
wyprodukowany w...;
never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few
[nẹwər ın đə fi:ld əw hjụ:mən kọnflıkt uəz səu macz əud baı səu mẹni tu səu fju:; ang.],
nigdy na polach bitew tak liczni nie zawdzięczali tak wiele, tak nielicznym;
Poznań Studies in The Philosophy of Science and The Humanities
[p. stạdız ın đə fəlọsəfi əw sạıəns ənd đə hju:mạ̈nətız],
seria wydawnicza wychodząca od 1975 w Amsterdamie;
Queenborough-in-Sheppey
[kuị:nbərə ın szẹpi],
m. w Wielkiej Brytanii (Anglia), na wyspie Sheppey w estuarium Tamizy;
something is rotten in the state of Denmark
[sạmŧıŋ ız rotn ın đə steıt ow dẹnma:rk; ang.],
coś się psuje w państwie duńskim (W. Szekspir Hamlet).
Sutton-in-Ashfield
[satn ın ạ̈szfi:ld],
m. w Wielkiej Brytanii (Anglia), na północ od Nottingham;
the right man in the right place
[đə raıt män ın đə raıt pleıs; ang.],
właściwy człowiek na właściwym miejscu (z przemówienia A.H. Layarda w bryt. Izbie Gmin).
„Théâtre en Pologne, Le / Theatre in Poland, The”
[lö teạtr ã polọń/đə ŧı̣ətər ın pọulənd],
czasopismo pol. ośrodka Międzynar. Inst. Teatralnego (ITI), mające na celu popularyzację pol. teatru i dramatu za granicą;
wer den Dichter will verstehen, muss in Dichter Lande gehen
[we:r de:n dı̣śtər wıl frsztẹ:ən mus ın dı̣śtər lạndə gẹ:ən; niem.],
kto chce poetę zrozumieć, musi się udać do jego kraju (J.W. Goethe).

Słownik języka polskiego PWN

In «symbol pierwiastka chemicznego ind»
go in [wym. go in] socjol. «taktyka protestu bez użycia siły»
in I zob. I jin.
in- I «pierwszy człon wyrazów złożonych, przyjmujący postać il- przed spółgłoską l, im- przed p, b, m oraz ir- przed r, mający znaczenie: w (w czym, w co), wewnątrz, do, ku, na»
in- II «pierwszy człon wyrazów złożonych, przyjmujący postać il- przed spółgłoską l, im- przed p, b, m oraz ir- przed r, mający znaczenie: nie»
in II zob. II jin.
in absentia «podczas nieobecności»
in abstracto [wym. in abstrakto] «w ogólności»
in aeternum [wym. in eternum] «na zawsze»
in anima vili «o doświadczeniach naukowych: przeprowadzany na zwierzętach»
in blanco [wym. in blanko] «o wekslach, formularzach itp.: niewypełniony, zawierający tylko podpis wystawcy»
in brevi
1. «w niewielu słowach»
2. «wkrótce»
in camera [wym. in kamera] «o rozprawie sądowej: przy drzwiach zamkniętych»
in corpore [wym. in korpore] «w komplecie»
in crudo [wym. in krudo]
1. «w stanie surowym, pierwotnym»
2. «o książce oddanej do sprzedaży: w niezłożonych arkuszach»
in duplo «podwójnie»
in effectu [wym. in efektu] «w rzeczywistości»
in effigie «w prawie średniowiecznym: wykonanie kary na wizerunku przestępcy zbiegłego lub zmarłego przed egzekucją»
in extenso «dokładnie, w całości»
in extremis «w ostateczności, w chwili śmierci»
in favorem «na czyjąś korzyść»
in fidem «za zgodność – potwierdzenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem»
in flagranti «na gorącym uczynku»
in folio «o książce: w formacie arkusza raz złożonego»
in genere «w ogólności»
in gratiam «z powodu»
in gremio «zbiorowo, wspólnie»
in honorem «ku czci»
in medias res «od razu do rzeczy»
in memoriam «ku pamięci»
in minus «na niekorzyść»
in natura «w naturze (nie pieniędzmi)»
in nuce «krótko i zwięźle»
in octavo [wym. in oktawo] «o książce: w formacie arkusza złożonego na osiem»
in perpetuum «na zawsze»
in persona «osobiście»
in pleno «w komplecie»
in plus «na korzyść»
in praxi «w praktyce»
in promptu «na poczekaniu»
in puncto [wym. in punkto] «w punkcie, odnośnie do»
in quarto [wym. in kwarto] «o książce: w formacie arkusza złożonego na cztery»
in saecula saeculorum [wym. in sekula sekulorum] «na wieki wieków»
in spe «w przyszłości (spodziewanej)»
in suspenso «w zawieszeniu»
in toto «w całości»
in triplo «potrójnie»
in vacuo «w próżni»
in vitro «poza żywym organizmem»
in vivo «w żywym organizmie»
jin I, in I, yin I [wym. jin] «w chińskiej filozofii klasycznej: żeński, negatywny pierwiastek zawarty w przyrodzie»
jin II, in II, yin II [wym. jin] «zawierający pierwiastek jin»
made in... [wym. mejd in...] «wyprodukowany w... – napis na wyrobach informujący o kraju produkcji»
plug-in [wym. plagin] inform. «dodatkowy program rozszerzający możliwości innego programu»
podpis in blanco «podpis na niewypełnionym formularzu, dokumencie itp.»
requiescat in pace «niech odpoczywa w pokoju – zwrot używany w katolickich obrzędach pogrzebowych, umieszczany też na nagrobkach»
rooming-in [wym. ruming in] «system opieki szpitalnej na oddziale położniczym, w którym matka przebywa z noworodkiem w tym samym pokoju»
sit in [wym. s-it in] «taktyka demonstracji bez użycia siły, polegająca na zajmowaniu miejsc w audytoriach lub gmachach parlamentu, uniemożliwiająca normalne zajęcia; też: zajmowanie miejsc na znak protestu w lokalach, gdzie stosowana jest segregacja rasowa»
templum in antis «prostokątna budowla będąca najstarszym i najprostszym typem świątyni greckiej»
zapłodnienie in vitro, zapłodnienie pozaustrojowe «zabieg polegający na zapłodnieniu komórki jajowej poza organizmem kobiety i wszczepieniu rozwijającego się zarodka do jamy macicy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia