ina

Encyklopedia PWN

in hoc signo vinces
[łac., ‘pod tym znakiem zwyciężysz’],
pod tym znakiem zwyciężysz;
pełniąc obowiązki rodzica (opiekuna), w zastępstwie ojca lub matki.
w rzeczach wielkich wystarczy chcieć;
in medias res
[łac.],
od razu do rzeczy, do sedna sprawy.
in memoriam
[łac.],
ku pamięci.
in odore sanctitatis
[łac., ‘w zapachu świętości’],
(umrzeć) z reputacją osoby świętej.
w świetnej, w najlepszej formie.
in partibus infidelium
[łac., ‘w prowincjach (zamieszkanych przez) niewiernych’],
przen. tytuł nadawany biskupom, których diecezje były w rękach niewiernych; w otoczeniu nieprzychylnym, nieżyczliwym.
na wieczną rzeczy pamiątkę.
in praxi
[łac.],
w praktyce.
na wieki wieków (Wulgata).
w momencie powstawania.
in vino veritas
[łac., ‘w winie prawda’],
w winie prawda, wino rozwiązuje język.
in vitro
[łac., ‘w szkle’],
sposób przeprowadzania doświadczeń, polegający na badaniu procesów biol. w warunkach sztucznych, poza organizmem;
in vivo
[łac., ‘na żywym’],
badanie czynności żywego organizmu i zachodzących w nim procesów prowadzone bezpośrednio na organizmie, bez naruszenia w zasadzie jego prawidłowego stanu;
there are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy
[đərə mo:r ŧıŋz ın hewn ənd ə:rŧđən a:r dremt ow ın jo:r fəlọsəfi; ang.],
więcej jest rzeczy na niebie i ziemi, Horacy, niż ich się śniło waszym filozofom (W. Szekspir Hamlet).
nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu
[łac., ‘nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach’],
średniowieczna teza zaczerpnięta z filozofii Arystotelesa, spopularyzowana przez św. Tomasza, wyrażająca pierwszeństwo poznania zmysłowego nad intelektualnym.
Akademie der Wissenschaften in Götingen
[akadmị: dr wı̣snszaftn ın gọ̈tıŋən]
→ Akademia Nauk w Getyndze.
Arab Bank for Economic Development in Africa
[ạ̈rəb bäŋk fər i:kənọmık dıwẹləpment ın ạ̈frıkə]
→ Arabski Bank Rozwoju Gospodarczego w Afryce.

Słownik języka polskiego PWN

In «symbol pierwiastka chemicznego ind»
go in [wym. go in] socjol. «taktyka protestu bez użycia siły»
in I zob. I jin.
in- I «pierwszy człon wyrazów złożonych, przyjmujący postać il- przed spółgłoską l, im- przed p, b, m oraz ir- przed r, mający znaczenie: w (w czym, w co), wewnątrz, do, ku, na»
in- II «pierwszy człon wyrazów złożonych, przyjmujący postać il- przed spółgłoską l, im- przed p, b, m oraz ir- przed r, mający znaczenie: nie»
in II zob. II jin.
in absentia «podczas nieobecności»
in abstracto [wym. in abstrakto] «w ogólności»
in aeternum [wym. in eternum] «na zawsze»
in anima vili «o doświadczeniach naukowych: przeprowadzany na zwierzętach»
in blanco [wym. in blanko] «o wekslach, formularzach itp.: niewypełniony, zawierający tylko podpis wystawcy»
in brevi
1. «w niewielu słowach»
2. «wkrótce»
in camera [wym. in kamera] «o rozprawie sądowej: przy drzwiach zamkniętych»
in corpore [wym. in korpore] «w komplecie»
in crudo [wym. in krudo]
1. «w stanie surowym, pierwotnym»
2. «o książce oddanej do sprzedaży: w niezłożonych arkuszach»
in duplo «podwójnie»
in effectu [wym. in efektu] «w rzeczywistości»
in effigie «w prawie średniowiecznym: wykonanie kary na wizerunku przestępcy zbiegłego lub zmarłego przed egzekucją»
in extenso «dokładnie, w całości»
in extremis «w ostateczności, w chwili śmierci»
in favorem «na czyjąś korzyść»
in fidem «za zgodność – potwierdzenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem»
in flagranti «na gorącym uczynku»
in folio «o książce: w formacie arkusza raz złożonego»
in genere «w ogólności»
in gratiam «z powodu»
in gremio «zbiorowo, wspólnie»
in honorem «ku czci»
in medias res «od razu do rzeczy»
in memoriam «ku pamięci»
in minus «na niekorzyść»
in natura «w naturze (nie pieniędzmi)»
in nuce «krótko i zwięźle»
in octavo [wym. in oktawo] «o książce: w formacie arkusza złożonego na osiem»
in perpetuum «na zawsze»
in persona «osobiście»
in pleno «w komplecie»
in plus «na korzyść»
in praxi «w praktyce»
in promptu «na poczekaniu»
in puncto [wym. in punkto] «w punkcie, odnośnie do»
in quarto [wym. in kwarto] «o książce: w formacie arkusza złożonego na cztery»
in saecula saeculorum [wym. in sekula sekulorum] «na wieki wieków»
in spe «w przyszłości (spodziewanej)»
in suspenso «w zawieszeniu»
in toto «w całości»
in triplo «potrójnie»
in vacuo «w próżni»
in vitro «poza żywym organizmem»
in vivo «w żywym organizmie»
jin I, in I, yin I [wym. jin] «w chińskiej filozofii klasycznej: żeński, negatywny pierwiastek zawarty w przyrodzie»
jin II, in II, yin II [wym. jin] «zawierający pierwiastek jin»
made in... [wym. mejd in...] «wyprodukowany w... – napis na wyrobach informujący o kraju produkcji»
plug-in [wym. plagin] inform. «dodatkowy program rozszerzający możliwości innego programu»
podpis in blanco «podpis na niewypełnionym formularzu, dokumencie itp.»
requiescat in pace «niech odpoczywa w pokoju – zwrot używany w katolickich obrzędach pogrzebowych, umieszczany też na nagrobkach»
rooming-in [wym. ruming in] «system opieki szpitalnej na oddziale położniczym, w którym matka przebywa z noworodkiem w tym samym pokoju»
sit in [wym. s-it in] «taktyka demonstracji bez użycia siły, polegająca na zajmowaniu miejsc w audytoriach lub gmachach parlamentu, uniemożliwiająca normalne zajęcia; też: zajmowanie miejsc na znak protestu w lokalach, gdzie stosowana jest segregacja rasowa»
templum in antis «prostokątna budowla będąca najstarszym i najprostszym typem świątyni greckiej»
zapłodnienie in vitro, zapłodnienie pozaustrojowe «zabieg polegający na zapłodnieniu komórki jajowej poza organizmem kobiety i wszczepieniu rozwijającego się zarodka do jamy macicy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia