homologiczny

Encyklopedia PWN

ciąg związków org. o cząsteczkach zawierających jednakowe grupy funkcyjne i mających taką samą budowę chem., różniących się między sobą o taką samą jednostkę strukturalną,
chromosomy zawierające równoważną informację genetyczną;
narządy organizmów należących do różnych jednostek systematycznych, powstające podczas rozwoju osobniczego z podobnych zawiązków;
dział algebry powstały w końcu lat 40. XX w., głównie dzięki podstawowym pracom H. Cartana, S. Eilenberga oraz A. Grothendiecka, jako uogólnienie metod stosowanych w topologii algebraicznej.
mat. podstawowy dział topologii algebraicznej zajmujący się badaniem przestrzeni topologicznych za pomocą przyporządkowanych im systemów algebraicznych, spośród których najważniejsze są grupy homologii.
mejoza
[gr. meíōsis ‘zmniejszenie’],
kariokineza redukcyjna,
biol. podział redukcyjny jądra komórkowego, prowadzący do wytworzenia haploidalnych komórek płciowych, czyli gamet, u zwierząt tkankowych (oogeneza, spermatogeneza), zarodników u mszaków i paprotników oraz ich odpowiedników u roślin nasiennych (sporogeneza); u organizmów niższych (np. glonów, pierwotniaków) mejoza nie musi być związana z produkcją gamet bądź zarodników i zachodzi w różnych fazach cyklu życiowego (koniugacja, przemiana pokoleń).
parzyste narządy ruchu kręgowców;
biol. występowanie w jądrach somatycznych komórek więcej niż 2 zespołów chromosomów;
transformacja
[łac.],
genet. . zmiana cech dziedzicznych danego szczepu bakterii (biorcy) pod wpływem pobranego z otoczenia DNA pochodzącego z rozpadu komórek innego szczepu (dawcy);
Agassiz
[agasị]
Jean Louis Rodolphe, ur. 28 V 1807, Môtier-en-Vully (kanton Fryburg), zm. 14 XII 1873, Cambridge (stan Massachusetts, USA),
szwajcarski zoolog, paleontolog, geolog, glacjolog i wykładowca.
alkany, parafiny,
związki organiczne, alifatyczne węglowodory nasycone o wzorze ogólnym CnH2n+2;
alkeny, olefiny,
związki organiczne, alifatyczne węglowodory nienasycone o wzorze ogólnym CnH2n, których cząsteczki zawierają jedno wiązanie podwójne między atomami węgla (w dowolnym miejscu łańcucha).
związki organiczne, alifatyczne węglowodory nienasycone o wzorze ogólnym CnH2n–2, których cząsteczki zawierają jedno wiązanie potrójne między atomami węgla;
aneuploidy
[gr.],
genet. organizmy zawierające w jądrach komórek somatycznych różną od 2 normalnych genomów liczbę chromosomów (obciążone jedną z aberracji chromosomów, polegającą na nieprawidłowej liczbie chromosomów homologicznych);
Arystoteles, Aristotélēs, ur. 384 p.n.e., Stagira (Tracja), zm. 322 p.n.e., Chalkis na wyspie Eubei,
filozof grecki, najwszechstronniejszy myśliciel i uczony starożytności.
biwalent
[łac.],
tetrada,
genet. para koniugujących chromosomów homologicznych w metafazie pierwszego podziału mejotycznego,
zool. zespoły ruchów i zachowań towarzyszące zwykle jakiemuś zdarzeniu społ. i przebiegające wg niezmiennego planu, wykonywane z utrzymaniem i zaakcentowaniem pewnych form, co nadaje działaniom znamię ostentacji, a często też namaszczenia i powagi.
chiazma
[gr. chiasmós < chiázō ‘rozmieszczam na krzyż’; od nazwy litery gr. chi, która ma kształt X],
biol. krzyżowa struktura pojawiająca się w profazie pierwszego podziału mejotycznego (mejoza);
chromosomy
[gr. chrṓma ‘barwa’, sṓma ‘ciało’],
genet. struktury zawierające materiał genetyczny komórki;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

homologia
1. «zgodność, odpowiedniość»
2. «występowanie w różnych organizmach narządów podobnego pochodzenia»
3. «zgodność przebiegu zarysów, np. łańcuchów górskich, ciągów wysp itp. świadcząca o ich wspólnych prapoczątkach»
4. mat. «przekształcenie punktów na płaszczyźnie, przy którym istnieje tylko jeden punkt niezmienny i tylko jedna prosta niezmienna»

• homologiczny
przeszczep alogeniczny, homologiczny «przeszczep tkanki lub narządu pochodzących od osobnika tego samego gatunku»
szereg homologiczny «związki organiczne tej samej klasy, których cząsteczki różnią się między sobą liczbą grup metylenowych»
narządy homologiczne «narządy różnych zwierząt, które mają taki sam zasadniczy plan budowy, takie samo umiejscowienie i pochodzenie, natomiast mogą pełnić zupełnie odmienne funkcje»
zapłodnienie homologiczne «zapłodnienie kobiety nasieniem pobranym od jej męża»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia