globalny

Encyklopedia PWN

ekon. suma produkcji globalnej wytworzonej w gospodarce narodowej w ciągu roku.
jeden z najbardziej popularnych terminów występujących w koncepcji środków masowego przekazu (mediów) H.M. McLuhana;
współczesny kierunek refleksji etycznej dotyczący przyszłości rodzaju ludzkiego i strategii rozwoju życia społecznego;
ekon. interdyscyplinarny kierunek naukowy, powstały w latach 70. XX w., którego przedmiotem badań są procesy społeczno-ekonomiczne zachodzące w skali całego globu wraz z ich przyrodniczymi uwarunkowaniami.
koncepcja umiędzynarodowienia edukacji, której celem jest wyposażenie młodego pokolenia w „globalną świadomość”;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia