dzielnikami zera

Encyklopedia PWN

mat. element a pierścienia, taki że a ≠ 0 i dla pewnego elementu b ≠ 0 tego pierścienia a · b = 0;
mat.:
mat. termin oznaczający: 1) liczbę, przez którą dzieli się drugą liczbę, czyli liczbę b w ilorazie a : b; 2) liczbę całkowitą (różną od zera), przez którą dana liczba całkowita dzieli się bez reszty, np. 3 jest dzielnikiem18.
mat. niepusty zbiór R, w którym określono 2 działania, przyporządkowujące każdej parze (a, b) elementów z R jeden element z R: dodawanie (a, b) a+b i mnożenie (a, b) ab; działania te muszą spełniać następujące aksjomaty: 1) R jest grupą przemienną względem dodawania; 2) dla każdego a, b, cR zachodzi (a + b)c = ac + bc (prawostronna rozdzielność mnożenia względem dodawania); 3) dla każdego a, b, cR zachodzi a(b + c) = ab + ac (lewostronna rozdzielność mnożenia względem dodawania).
mat. metoda wyznaczania największego wspólnego dzielnika (NWD) 2 liczb całkowitych lub 2 wielomianów (znana już w starożytności).
mat. pojęcie algebraiczne najczęściej definiowane dla pierścieni, rzadziej dla innych algebr ogólnych (np. dla półgrup).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia