demograficzna

Encyklopedia PWN

potoczne określenie zjawiska gwałtownego wzrostu liczby ludności.
siatka demograficzna, diagram Lexisa,
podstawowy graficzny instrument analizy zjawisk demograficznych, obserwowanych w określonej populacji (lub subpopulacji) w danym przedziale czasu (okresie) oraz zjawisk obserwowanych w określonej kohorcie.
przewidywanie — na podstawie odpowiednich obliczeń — przyszłej liczby i struktury ludności wg wybranych cech (najczęściej wg płci, wieku i miejsca zamieszkania);
specyficzny, historyczny proces zmian reprodukcji ludności związany z modernizacją społeczeństw.
wielkości (liczby bezwzględne i względne), które pozwalają wykryć lub potwierdzić prawidłowości zjawisk ludnościowych i obrazują natężenie tych zjawisk.
determinizm demograficzny, w socjologii zw. również kierunkiem demograficznym,
termin używany na oznaczenie poglądów absolutyzujących wpływ czynników demogr. na życie społ. i głoszących, że przyrost ludności i gęstość zaludnienia są gł. przyczyną warunkującą rozwój społeczeństw ludzkich, określającą ich sposób gospodarowania, ustrój polit. i poziom kultury.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia