dali

Encyklopedia PWN

zachowania prawa, zasady zachowania,
fiz. prawa stwierdzające, że w układach fiz. izolowanych od otoczenia określone wielkości fiz. pozostają niezmienne.
inform. stosowane w przeglądarkach WWW oznaczenie ulubionych stron;
zorganizowane struktury życia wspólnotowego oparte na przepisach rel., skupiające jednostki pragnące realizować wzory życia rel. zgodnie z obowiązującą w danym z. regułą (konstytucją);
występujące w okresie godowym zachowanie popędowe, prowadzące do kopulacji, w którym zachodzi porozumiewanie się samca i samicy przez dziedziczne, charakterystyczne dla danego gat. wyzwalacze, jak zrytualizowane (rytualizacja) godowe pozy i popisy zwierząt;
administracyjny zakaz podwyższania cen i płac w danym, najczęściej kilkumiesięcznym okresie;
zapachowe gruczoły, gruczoły wonne,
anat. wyspecjalizowane gruczoły skórne wielu ssaków o znaczeniu rozpoznawczym, ułatwiającym odnajdywanie partnerów płciowych w okresie rozrodczym;
psychol. czynność i pierwsza faza procesu pamięciowego, tzw. faza nabywania określonej formy zachowania lub przyswojenia tego, co na daną jednostkę oddziałuje;
zapora, pot. tama,
betonowa lub ziemna budowla piętrząca z upustami, dzięki której powstaje sztuczny zbiornik wodny.
zarodkowanie, nukleacja,
fiz. wstępny etap procesu tworzenia się nowej fazy (faza, przemiana fazowa).
zbiór działań zmierzających do osiągnięcia określonego celu związanego z interesem (potrzebą) danego przedmiotu zarządzania, realizowanych w następującej sekwencji: planowanie (wybór celów i sposobów ich osiągania oraz precyzowanie stosownych zadań i terminów ich wykonania); organizowanie (przydzielanie i zapewnianie zasobów, niezbędnych do realizacji zaplanowanych działań, w sposób gwarantujący skuteczność i sprawność zarządzania); przewodzenie (kierowanie, motywowanie do współpracy w trakcie realizacji zadań); kontrolowanie (stała obserwacja postępów i podejmowanie korygujących decyzji).
zasada, pryncypium
[łac. principium],
w metafizyce byt samodzielny lub niesamodzielny, który wywołuje proporcjonalne do siebie skutki;
biol. ważny w metodologii etologii postulat uwzględniania w interpretacji wyników badań poziomu rozwoju ewolucyjnego danego zwierzęcia.
lotn. odległość, jaką bez lądowania może przelecieć statek powietrzny przy danym zapasie paliwa.
ekol. granice występowania określonych jednostek taksonomicznych (gł. gat. lub taksonów wyższych): roślin, grzybów, zwierząt i bakterii, oraz jednostek ekol., gł. zgrupowań, biocenoz i biomów;
ekon. liczba osób pracujących, z reguły na podstawie umowy o pracę;
ekon. wstrzymanie obrotu danym instrumentem finansowym lub zawierania wszelkich transakcji na giełdzie;
zespół czynności, do których wykonywania dana jednostka uzyskała przygotowanie teoret. i praktyczne.
mat. pojęcie określające sposób zachowania się wielkości zmiennej, polegający na skupianiu się jej wokół pewnej wartości;
bud. zbiornik wodny, który powstaje w wyniku przegrodzenia rzeki ruchomym jazem;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

okulary do dali «okulary przeznaczone do korygowania wad wzroku u krótkowidzów»
w dali, w oddali «daleko»
daćdawać
1. «przekazać komuś rzecz, którą się posiada lub rozporządza»
2. «podać komuś coś»
3. «użyczyć czegoś, udostępnić coś»
4. «udzielić czegoś»
5. «powierzyć komuś jakąś pracę, jakieś stanowisko»
6. «oddać coś do opracowania, naprawy itp.»
7. «zapłacić za coś»
8. «dostarczyć coś, przysporzyć czegoś»
9. «zorganizować coś»
10. «poświęcić, ofiarować»
11. «wystawić na scenie, wystąpić z czymś publicznie»
12. «dodać lub włożyć coś do czegoś»
13. «pozwolić na coś»
14. «wykonać coś»
15. pot. «skierować, umieścić kogoś gdzieś»
16. pot. «uderzyć kogoś»
17. pot. «o mrozie, deszczu: wystąpić z niezwykłą intensywnością»
18. wulg. «o kobiecie: odbyć stosunek płciowy»
dam «symbol jednostki miary dekametr»
dane
1. «fakty, liczby, na których można się oprzeć w wywodach»
2. «informacje przetwarzane przez komputer»
danie «potrawa podawana na stół»
dany «określony, taki, o którym mowa»
dań
1. daw. «dar, podarunek»
2. daw. «danina, haracz»
autodafe [wym. autodafe], auto da fé [wym. autodafe]
1. «wprowadzone przez inkwizycję publiczne wyznanie lub zaparcie się wiary przez oskarżonego o herezję; też: publiczne wykonanie wyroku śmierci na heretyku»
2. «palenie ksiąg uznanych za heretyckie»
3. «publiczne napiętnowanie kogoś; też: publiczne pokajanie się lub wyznanie czegoś»
4. «samospalenie»
baza danych «zbiór informacji na jakiś temat przechowywanych i przetwarzanych przez komputer»
bezwzględna wartość danej liczby «dla liczby dodatniej: ta sama liczba, dla liczby ujemnej: liczba do niej przeciwna»
dać siędawać się
1. «pozwolić komuś pokonać się, oszukać itp., np. Z łatwością dał się wyprzedzić.»
2. «stać się możliwym do zrobienia, np. Zegarek da się jeszcze naprawić.»
dal I «przestrzeń ciągnąca się daleko»
dal II «symbol jednostki objętości dekalitr»
danie barowe «prosta, tania potrawa sprzedawana w barach»
danie firmowe «potrawa będąca specjalnością restauracji»
drugie danie «potrawy podawane w czasie obiadu po zupie»
nośnik danych, informacji «fizyczny ośrodek przeznaczony do przechowywania danych, np. w komputerze – dyski magnetyczne i optyczne»
pierwsze danie «zupa podawana w czasie obiadu jako pierwsza potrawa»
rejestrator danych «urządzenie do ciągłej rejestracji parametrów nawigacyjnych, stanu urządzeń i instalacji pokładowych, a także rozmów załogi statku powietrznego»
trzecia potęga danej liczby «sześcian liczby»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia