dali

Encyklopedia PWN

wyrażenie przedstawiające wielkość fizyczną w określonym układzie wielkości jako iloczyn potęg wielkości podstawowych tego układu ze współczynnikiem równym jedności.
log. stosunek niesymetryczny i przechodni (relacja), zachodzący między 2 zdaniami, p i q, z których pierwsze stanowi rację, a drugie — jej następstwo, przy zachowaniu następujących warunków: ilekroć racja jest prawdziwa, tylekroć prawdziwe jest następstwo;
masa wody wypartej przez statek, równa jego całkowitej masie;
techn. na rysunkach techn. forma przedstawienia wewn. kształtów fragmentu przedmiotu za pomocą jego przekroju dowolną nieregularną powierzchnią (pominięcie zasłaniającego dany fragment materiału).
lotn. przyrząd pokładowy służący do pomiaru wysokości lotu statku powietrznego;
geod. potocznie wielkość oznaczająca wzniesienie danego punktu nad poziomem morza;
mat. odcinek opuszczony pod kątem prostym z wierzchołka danej figury geometrycznej na jej podstawę (bądź jej przedłużenie);
we wczesnym średniowieczu krąg kulturowy wyróżniający W. Brytyjskie;
całość zagadnień związanych z projektowaniem wystaw;
mech. funkcja naprężeń (zależność naprężęnie–odkształcenie), będąca miarą niebezpieczeństwa zniszczenia materiału w danym punkcie;
nauka o odkształceniach i naprężeniach powstających w częściach konstrukcji, budowli i maszyn pod wpływem różnego rodzaju oddziaływań zewn., gł. obciążeń.
socjol. jedna z podstawowych metod zbierania informacji i badania opinii publicznej, polegająca na przeprowadzeniu odpowiednio ukierunkowanych rozmów, oraz jedna z gł. technik zbierania materiału badawczego w naukach społ.;
instytucja państw. mająca na celu zdobywanie tajnych informacji z zakresu wojskowości, polityki i gospodarki innych państw;
szkoły wyższe kształcące nauczycieli, początkowo 3- i 4-letnie, od 1973 5-letnie
prawo jedna z zasad prawa międzynarodowego, zgodnie z którą państwa przyznają sobie (lub swym obywatelom) równoprawne traktowanie
elektr. wytworzenie strumienia magnet. w magnetowodzie (np. maszyny elektrycznej, elektromagnesu) przez prąd elektr. płynący w uzwojeniu wzbudzającym, które obejmuje ten magnetowód, lub przez magnes trwały, który stanowi jego część.
telekom. zwiększanie się amplitudy sygnału wzdłuż drogi przesyłowej (lub w elemencie będącym jej częścią, np. we wzmacniaczu);
Yijing, I-cing, Księga przemian,
klas. dzieło literatury chiń., traktat filoz.-wróżbiarski, włączony do Pięcioksięgu konfucjańskiego (Wujing);
wierzenia lub praktyki rel. występujące w danej zbiorowości w formie przeżytku społ., nie mającego oparcia w panującym systemie wierzeń i obrzędów;
zachorowalność, zapadalność,
termin ze statystyki med.;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

okulary do dali «okulary przeznaczone do korygowania wad wzroku u krótkowidzów»
w dali, w oddali «daleko»
daćdawać
1. «przekazać komuś rzecz, którą się posiada lub rozporządza»
2. «podać komuś coś»
3. «użyczyć czegoś, udostępnić coś»
4. «udzielić czegoś»
5. «powierzyć komuś jakąś pracę, jakieś stanowisko»
6. «oddać coś do opracowania, naprawy itp.»
7. «zapłacić za coś»
8. «dostarczyć coś, przysporzyć czegoś»
9. «zorganizować coś»
10. «poświęcić, ofiarować»
11. «wystawić na scenie, wystąpić z czymś publicznie»
12. «dodać lub włożyć coś do czegoś»
13. «pozwolić na coś»
14. «wykonać coś»
15. pot. «skierować, umieścić kogoś gdzieś»
16. pot. «uderzyć kogoś»
17. pot. «o mrozie, deszczu: wystąpić z niezwykłą intensywnością»
18. wulg. «o kobiecie: odbyć stosunek płciowy»
dam «symbol jednostki miary dekametr»
dane
1. «fakty, liczby, na których można się oprzeć w wywodach»
2. «informacje przetwarzane przez komputer»
danie «potrawa podawana na stół»
dany «określony, taki, o którym mowa»
dań
1. daw. «dar, podarunek»
2. daw. «danina, haracz»
autodafe [wym. autodafe], auto da fé [wym. autodafe]
1. «wprowadzone przez inkwizycję publiczne wyznanie lub zaparcie się wiary przez oskarżonego o herezję; też: publiczne wykonanie wyroku śmierci na heretyku»
2. «palenie ksiąg uznanych za heretyckie»
3. «publiczne napiętnowanie kogoś; też: publiczne pokajanie się lub wyznanie czegoś»
4. «samospalenie»
baza danych «zbiór informacji na jakiś temat przechowywanych i przetwarzanych przez komputer»
bezwzględna wartość danej liczby «dla liczby dodatniej: ta sama liczba, dla liczby ujemnej: liczba do niej przeciwna»
dać siędawać się
1. «pozwolić komuś pokonać się, oszukać itp., np. Z łatwością dał się wyprzedzić.»
2. «stać się możliwym do zrobienia, np. Zegarek da się jeszcze naprawić.»
dal I «przestrzeń ciągnąca się daleko»
dal II «symbol jednostki objętości dekalitr»
danie barowe «prosta, tania potrawa sprzedawana w barach»
danie firmowe «potrawa będąca specjalnością restauracji»
drugie danie «potrawy podawane w czasie obiadu po zupie»
nośnik danych, informacji «fizyczny ośrodek przeznaczony do przechowywania danych, np. w komputerze – dyski magnetyczne i optyczne»
pierwsze danie «zupa podawana w czasie obiadu jako pierwsza potrawa»
rejestrator danych «urządzenie do ciągłej rejestracji parametrów nawigacyjnych, stanu urządzeń i instalacji pokładowych, a także rozmów załogi statku powietrznego»
trzecia potęga danej liczby «sześcian liczby»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia