dali

Encyklopedia PWN

Wrangel Ferdinand P., baron, ur. 9 I 1797, Psków, zm. 6 VI 1870, Dorpat (ob. Tartu, Estonia),
ros. oficer marynarki, badacz polarny, admirał;
zespół praktyk i wierzeń odnoszących się do poznania przyczyn aktualnej sytuacji życiowej lub przebiegu przyszłych zdarzeń;
fiz. intensywne parowanie zachodzące w całej objętości cieczy podczas jej ogrzewania.
hutn. materiały metalonośne (rudy i ich koncentraty, brykiety, żużle, pyły hutnicze i in.) oraz topniki i koks ładowane do pieca hutniczego, przeznaczone do produkcji danego metalu;
ekol. rośliny o ściśle określonych wymaganiach siedliskowych i biocenotycznych;
łączna nazwa 3 międzynarodowych, europejskich organizacji integracyjnych;
socjol. stosunek społ. polegający na wspólnym działaniu i pomocy wzajemnej w osiągnięciu danego celu.
mat. liczby lub ciągi liczb określające położenie punktów na prostych, płaszczyznach, w przestrzeni, na powierzchniach i krzywych;
prawo krewni w linii prostej, od których dana osoba pochodzi (rodzice, dziadkowie itd.).
wybuch, eksplozja,
zjawisko gwałtownej zmiany stanu układu, w trakcie której następuje uwolnienie zgromadzonej w układzie energii potencjalnej i jej zamiana na pracę mechaniczną;
zdolność materiałów wybuchowych do reagowania na zewn. bodźce energ. inicjujące proces palenia lub wybuchu
w szerokim znaczeniu — wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska społecznego i przyrodniczego na człowieka, kształtujące jego tożsamość, osobowość, postawy; w znaczeniu węższym — oddziaływania organizowane celowo, mające prowadzić do pożądanych zmian w funkcjonowaniu jednostek i grup.
miara efektywności pracownika, wielkość produkcji na jednego zatrudnionego lub na ustaloną jednostkę czasu (np. roboczogodzinę).
ekon. wydatki państwa na wszystkich szczeblach sektora finansów publicznych.
wyjaśnianie, eksplanacja,
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego zaistniał, stwierdzony uprzednio, stan rzeczy lub dlaczego zachodzi, również wcześniej stwierdzona, prawidłowość.
inform. urządzenia peryferyjne służące do wyprowadzania danych z komputera;
podająca metoda nauczania oparta na ustnym przekazywaniu odpowiednio uporządkowanych wiadomości;
rysunek przedstawiający w umowny, określony sposób dane statystyczne i relacje między nimi;
chem. parametr charakteryzujący metodę analityczną, określający możliwość wykrycia określonego składnika (analitu) w danym materiale;
typ wykształcenia dający przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

okulary do dali «okulary przeznaczone do korygowania wad wzroku u krótkowidzów»
w dali, w oddali «daleko»
daćdawać
1. «przekazać komuś rzecz, którą się posiada lub rozporządza»
2. «podać komuś coś»
3. «użyczyć czegoś, udostępnić coś»
4. «udzielić czegoś»
5. «powierzyć komuś jakąś pracę, jakieś stanowisko»
6. «oddać coś do opracowania, naprawy itp.»
7. «zapłacić za coś»
8. «dostarczyć coś, przysporzyć czegoś»
9. «zorganizować coś»
10. «poświęcić, ofiarować»
11. «wystawić na scenie, wystąpić z czymś publicznie»
12. «dodać lub włożyć coś do czegoś»
13. «pozwolić na coś»
14. «wykonać coś»
15. pot. «skierować, umieścić kogoś gdzieś»
16. pot. «uderzyć kogoś»
17. pot. «o mrozie, deszczu: wystąpić z niezwykłą intensywnością»
18. wulg. «o kobiecie: odbyć stosunek płciowy»
dam «symbol jednostki miary dekametr»
dane
1. «fakty, liczby, na których można się oprzeć w wywodach»
2. «informacje przetwarzane przez komputer»
danie «potrawa podawana na stół»
dany «określony, taki, o którym mowa»
dań
1. daw. «dar, podarunek»
2. daw. «danina, haracz»
autodafe [wym. autodafe], auto da fé [wym. autodafe]
1. «wprowadzone przez inkwizycję publiczne wyznanie lub zaparcie się wiary przez oskarżonego o herezję; też: publiczne wykonanie wyroku śmierci na heretyku»
2. «palenie ksiąg uznanych za heretyckie»
3. «publiczne napiętnowanie kogoś; też: publiczne pokajanie się lub wyznanie czegoś»
4. «samospalenie»
baza danych «zbiór informacji na jakiś temat przechowywanych i przetwarzanych przez komputer»
bezwzględna wartość danej liczby «dla liczby dodatniej: ta sama liczba, dla liczby ujemnej: liczba do niej przeciwna»
dać siędawać się
1. «pozwolić komuś pokonać się, oszukać itp., np. Z łatwością dał się wyprzedzić.»
2. «stać się możliwym do zrobienia, np. Zegarek da się jeszcze naprawić.»
dal I «przestrzeń ciągnąca się daleko»
dal II «symbol jednostki objętości dekalitr»
danie barowe «prosta, tania potrawa sprzedawana w barach»
danie firmowe «potrawa będąca specjalnością restauracji»
drugie danie «potrawy podawane w czasie obiadu po zupie»
nośnik danych, informacji «fizyczny ośrodek przeznaczony do przechowywania danych, np. w komputerze – dyski magnetyczne i optyczne»
pierwsze danie «zupa podawana w czasie obiadu jako pierwsza potrawa»
rejestrator danych «urządzenie do ciągłej rejestracji parametrów nawigacyjnych, stanu urządzeń i instalacji pokładowych, a także rozmów załogi statku powietrznego»
trzecia potęga danej liczby «sześcian liczby»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia