członowe

Encyklopedia PWN

przenośnik, pot. transporter,
techn. środek transportu bliskiego przeznaczony do przemieszczania materiałów (nosiwa) w sposób ciągły;
barwniki o cząsteczkach zawierających 5-członowe pierścienie z atomem azotu (układy heterocykliczne);
związki org., węglowodory pierścieniowe (zwykle 5- lub 6-członowe) o cząsteczkach, w których występują 2 wiązania podwójne;
wewnątrzcząsteczkowe, cykliczne estry β-, γ-, δ-, ε-hydroksykwasów;
monosacharydy
[gr.],
monocukry, cukry proste, monozy,
polihydroksylowe aldehydy (aldozy) i ketony (ketozy), o wzorze sumarycznym CnH2nOn, które podczas hydrolizy nie tworzą prostszych cząsteczek sacharydowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia