biblijny

Encyklopedia PWN

wydanie w formie książkowej jednej lub więcej ksiąg bibl. z obszernymi komentarzami w formie przypisów pod tekstem
kwartalnik teologiczny, wyd. od 1948 przez Sekcję Bibl.-Liturgiczną Pol. Tow. Teologicznego w Krakowie;
instytucje mające na celu rozpowszechnianie tekstów oryginalnych i przekładów Biblii oraz studia nad nią.
nauka o zasadach interpretacji Biblii, dział biblistyki zajmujący się refleksją nad celami i metodami egzegezy biblijnej.
egzegeza biblijna
[gr. exḗgēsis ‘wyprowadzanie’, ‘objaśnianie’],
naukowe ustalanie treści poszczególnych tekstów Biblii, podstawowy element biblistyki.
badania prowadzące do ustalenia oryginalnego brzmienia tekstu Biblii, stanowiące wstępny etap egzegezy biblijnej;
w teologii chrześc. określenie wpływu Boga na autorów bibl. i ich dzieła;
zawarty w Biblii wykład moralności i zespół norm moralnych z ich uzasadnieniami, będący podstawą etyki chrześcijańskiej;
zespół poglądów na naturę i los człowieka zawartych w Biblii,
dział archeologii staroż. Bliskiego Wschodu, który zajmuje się zbieraniem i klasyfikacją danych archeol. z terenów związanych z dziejami opisanymi w Biblii.
metoda interpretacji Biblii polegająca na wyszukiwaniu analogii między osobami i sytuacjami w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie;
zespół dyscyplin naukowych służących poprawnemu odczytaniu Biblii.
teologia
[gr. theós ‘Bóg’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
uporządkowana wiedza religijna.
zbiór ksiąg świętych w judaizmie i chrześcijaństwie.

Materiały dodatkowe

Berrecci Bartolomeo, wnętrze kaplicy Zygmuntowskiej (Królewskiej, Jagiellońskiej), p.w. Wniebowzięcia NP Marii
Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.
polskie przysłowie, znane już co najmniej w XVII w.;

Słownik języka polskiego PWN

biblia
1. Biblia «zbiór ksiąg uważanych przez żydów i chrześcijan za święte»
2. «o każdej księdze mającej duże znaczenie dla kogoś»

• biblijny
papier biblijny «bardzo cienki i mocny papier używany do drukowania»
etyka biblijna «zawarty w Biblii zespół norm moralnych i ich uzasadnień, będący podstawą etyki chrześcijańskiej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia