atomem jonem centralnym

Encyklopedia PWN

atom centralny, jon centralny,
atom bądź jon stanowiący rdzeń kompleksu (koordynacyjne związki) i przyłączający (koordynujący) pewną liczbę jonów ujemnych lub cząsteczek obojętnych, zw. ligandami;
jon kompleksowy, jon koordynacyjny,
jon złożony z atomu centralnego i związanych z nim jonów lub (i) cząsteczek, zw. ligandami;
związki koordynacyjne, związki kompleksowe, kompleksy,
złożone cząsteczki lub jony (kationy, aniony), w których atom (lub jon) zw. atomem (jonem) centralnym jest połączony za pomocą wiązania koordynacyjnego z ligandami — jonami lub cząsteczkami obojętnymi.
chelaty
[gr. chélē ‘szpony’],
kompleksy chelatowe, kompleksy kleszczowe,
związki koordynacyjne (związki kompleksowe, kompleksy), w których ligandy zajmują więcej niż jedno miejsce koordynacyjne;
odpowiadająca danej liczbie koordynacyjnej figura trójwymiarowa (wielościan) lub dwuwymiarowa, której wszystkie wierzchołki obsadzone przez atomy lub jony jednego rodzaju znajdują się w jednakowej odległości od atomu lub jonu centralnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia