artystyczne

Encyklopedia PWN

inform. komputer o dużej mocy obliczeniowej, wyposażony w odpowiednie oprogramowanie i przeznaczony do przetwarzania informacji graficznej, np. projektowania grafiki artystycznej i użytkowej, montowania filmów, składu tekstów, projektowania budynków i maszyn.
Stanisławski Konstantin S., właśc. K.S. Aleksiejew, ur. 17 I 1863, Moskwa, zm. 7 VIII 1938, tamże,
rosyjski aktor, reżyser, teoretyk teatru, pedagog.
Stanisławski Ryszard, ur. 20 I 1921, Sompolno (Poznańskie), zm. 28 XI 2000, Warszawa,
historyk sztuki, krytyk artystyczny;
twórczość artystyczna pierwszych społeczeństw chrześcijańskich, → wczesnochrześcijańska sztuka.
Strawinski, Strawiński, Igor F., ur. 17 VI 1882, Oranienbaum k. Petersburga, zm. 6 IV 1971, Nowy Jork,
kompozytor rosyjski.
Stryjeńska Zofia, ur. 13 V 1891, Kraków, zm. 28 II 1976, Genewa,
żona Karola, malarka i graficzka.
zespół film., zał. 1981 w Warszawie;
styl
[łac.],
muz. sposób wypowiedzi muzycznej, uwarunkowany tendencjami estetycznymi epoki, tradycją muzyczną i indywidualnymi predyspozycjami twórcy;
surrealizm
[fr.],
nadrealizm,
awangardowy kierunek literacko-artystyczny, rozwijający się w latach międzywojennych głównie we Francji i stąd oddziałujący na inne kraje, także pozaeuropejskie (USA i kraje Ameryki Południowej).
Sygietyński Antoni, pseud. Gosławiec, ur. 5 III 1850, Gosławice k. Gostynina, zm. 14 VI 1923, Warszawa,
ojciec Tadeusza, pisarz, krytyk lit. i artystyczny.
ruch artystyczny zainicjowany 1957 przez G. Deborda;
szkic
[wł.],
szt. plast. pierwsza realizacja koncepcji artystycznej, projekt dzieła (np. obrazu, rzeźby), wykonany pospiesznie i w nieskomplikowanych technikach, ulegający zmianom w dalszym opracowaniu;
ciało stałe bezpostaciowe, o różnorodnych właściwościach i zastosowaniach, zależnych od składu chem. i sposobu wytwarzania.
termin, którego treść ulegała wielowiekowej ewolucji: w starożytnej Grecji określano nim rozmowy myślicieli z uczniami na dowolne tematy, a także miejsce nauczania;
Szołochow Michaił A., ur. 24 V 1905, stanica Wieszeńska (obecnie obwód rostowski), zm. 21 II 1984, tamże,
prozaik rosyjski.
sztuka
[niem.]
Termin „sztuka” jest odpowiednikiem łac. ars (od którego pochodzi większość nowoż.: wł. i hiszp. arte, fr. i ang. art), ten zaś odpowiada gr. téchnē; przymiotniki „techniczny” i „artystyczny” są tego samego pochodzenia.
czasopismo artyst.,

Materiały dodatkowe

miasto we Włoszech, założone jako schronienie na wyspach laguny weneckiej.
Kodeks Baltazara Behema, miniatura Ludwisarz
Podkowiński Władysław, Szał (Szał uniesień, Szał marzeń)
miasto w Brazylii, nad Oceanem Atlantyckim.

Słownik języka polskiego PWN

rzemiosło artystyczne «dziedzina sztuk plastycznych obejmująca ręczną wytwórczość artystycznych przedmiotów użytkowych»
artystyczny
1. «związany ze sztuką lub z artystą»
2. «posiadający walory artystyczne»

• artystycznie • artystyczność
gimnastyka artystyczna «dyscyplina sportowa uprawiana przez kobiety, obejmująca ćwiczenia z różnymi przyborami, wykonywane przy muzyce»
grafika artystyczna «grafiki niemające określonego charakteru użytkowego poza oddziaływaniem estetycznym»
język artystyczny «język utworów literackich»
kierownik artystyczny «osoba w teatrze, pracowni itp. odpowiedzialna za zgodność efektów pracy z wymaganiami sztuki»
styl artystyczny «styl utworów literackich»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia