Wykresem funkcji

Encyklopedia PWN

mat. graficzny sposób przedstawienia funkcji, najczęściej w prostokątnym układzie współrzędnych: zbiór punktów płaszczyzny, których współrzędne (x, y) spełniają zależność y = f(x).
mat. tempo zmian wartości funkcji;
mat. twierdzenie rachunku różniczkowego podające warunek dostateczny na to, by zbiór rozwiązań równania F(x, y) = 0 był (lokalnie) wykresem funkcji klasy Cm.
funkcja
[łac. functio ‘czynność’],
odwzorowanie, przekształcenie,
mat. jedno z centralnych pojęć całej matematyki, w szczególności analizy matematycznej, ale także innych działów, m.in. topologii i teorii mnogości;
funkcja f(x), która w punkcie a, należącym do jej dziedziny, ma wartość f(a) oraz granicę i zachodzi przy tym f(a) = ;
mat. funkcja postaci y = ax + b, której wykresem jest linia prosta, nachylona do osi OX pod kątem α, takim że tg α = a (a nazywa się współczynnikiem kierunkowym prostej lub niekiedy jej spadkiem);
mat. funkcja y = logax, określona dla x > 0 (logarytm);
mat. funkcja postaci y = ax2 + bx + c (a ≠ 0);
funkcje cyklometryczne, funkcje kołowe,
mat. funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych, obciętych (obcięcie funkcji) do odpowiednich zbiorów; są to: arcus sinus, arcus cosinus, arcus tangens, arcus cotangens;
mat. funkcja f(x) spełniająca warunek: f (−x) = −f(x), np. f(x) = sinx, f(x) = x5 + x3;
mat. funkcja g otrzymana z danej funkcji różnowartościowej i „na” f: XY wyrażająca zmienną x przez zmienną y (g jest funkcją odwrotną do f);
mat. funkcja f(x) spełniająca warunek: f(−x) = f(x);
mat. funkcja postaci f(x) = c, gdzie c — pewna stała liczba;
mat. taka funkcja rzeczywista f, której wykres między dowolnymi punktami leży powyżej odcinka łączącego te punkty (f″(x), o ile istnieje, jest mniejsza lub równa zeru);
mat. taka funkcja rzeczywista f, której wykres między dowolnymi punktami leży poniżej odcinka łączącego te punkty (f(x), o ile istnieje, jest większa lub równa zeru);
analityczny wykres, krzywa analityczna, krzywa wzorcowa,
w metodach analizy chemicznej graficzne przedstawienie zależności między sygnałem analitycznym a stężeniem (lub funkcją stężenia) albo ilością analitu w badanym materiale;
mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, wprowadzone niezależnie przez I. Newtona i G.W. Leibniza pod koniec XVII w. jako nowe narzędzie rachunkowe;
dział analizy mat., poświęcony abstrakcyjnym uogólnieniom znanych pojęć geometrii klas. i matematyki elementarnej: długości odcinka, pola wielokąta, objętości wielościanu, 0-wymiarowej miary liczącej, tzn. liczby elementów zbioru.
zespół metod służących do określania struktury materii, tj. rodzaju atomów, z których jest ona zbudowana i rozmieszczenia ich w przestrzeni.
statyst.:

Słownik języka polskiego PWN

wykres funkcji «graficzne przedstawienie przebiegu zmienności funkcji»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia