Sie

Encyklopedia PWN

wielkość charakteryzująca promieniowanie wysokoenerg. pod względem zdolności do jonizacji lub przekazywania energii.
związek fluoru z wodorem;
lawa
[wł.],
magma wydobywająca się na powierzchnię Ziemi podczas erupcji wulkanicznych, silnie odgazowana, przemieszczająca się ruchem laminarnym lub rozpylana w postaci fontanny;
oliwiny
[łac.],
grupa minerałów, krzemiany magnezu i żelaza (Mg,Fe)2[SiO4];
elektron. technologia wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych (układów scalonych, tranzystorów, diod i in.), w której wszystkie procesy prowadzące do uzyskania struktur tych przyrządów odbywają się na jednej stronie (powierzchni) płytki, stanowiącej ich podłoże i wykonanej z materiału półprzewodnikowego (półprzewodniki).
silikony
[ang. < łac.],
polimery silikonowe,
syntetyczne materiały polimerowe, których gł. składnikiem są polisiloksany, tj. związki wielkocząsteczkowe o szkielecie siloksanowym zbudowanym, podobnie jak w krzemianach nieorg. (krzemiany), na przemian z atomów tlenu i krzemu –O–Si–O–Si–O–;
AC/DC
[eı si: di: si:],
austral.-bryt. zespół heavymetalowy;
Alecsandri
[aleksandrị]
Vasile Wymowa, ur. 21 VI 1821, Bacău, zm. 22 VIII 1890, Mirceşti,
pisarz rumuński;
American Association for the Advancement of Science
[əmẹrıkən əsousiẹıszn fər đi ədwạ̈nsment əw sạıəns; ang.]
→ Amerykańskie Stowarzyszenie Popierania Rozwoju Nauki.
Appalaska, Dolina, Appalachian Valley, Great Appalachian Valley, Valley and Ridge Province,
strukturalne i morfologiczne obniżenie w południowych Appalachach, we wschodniej części USA,
archeologia
[gr. archḗ‘zasada’, ‘podstawa’, ‘starożytny’, ‘dawny’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka historyczna badająca przeszłość dawnych społeczeństw (głównie na podstawie wykopalisk), źródłoznawcza dziedzina szeroko pojmowanej historii (łącznie z prahistorią).
pierwsze pojawiły sie pod koniec XIII w. (kośc., miast lokowanych na prawie niem., władców dzielnicowych, możnowładców)
możny ród bizant., wywodzący sie od Leona Argyrosa, przeżywający swój rozkwit w IX–XI w.;
Augereau
[ożerọ]
Pierre-François-Charles, książę Castiglione (od 1807), ur. 21 X 1757, Paryż, zm. 12 VI 1816, La Houssaye,
marszałek Francji;
Bamberger Ludwig, ur. 22 VII 1823, Moguncja, zm. 14 III 1899, Berlin,
niem. polityk i publicysta;
Bei Dao, Pej Tao, właśc. Zhao Zhenkai, ur. 1949, Pekin,
pisarz chiński.
grupa języków z gałęzi językowej tworzonej przez tybetańsko-birmańskie języki z chiń.-tybetańskiej rodziny językowej (chińsko-tybetańskie języki);
Boecjusz, Anicius Manlius Torquatus Severinus Boëthius, ur. 480, zm. ok. 525,
rzym. logik, filozof, teolog, dyplomata;
przyspieszone fosforanowanie w specjalnej kąpieli;

Słownik języka polskiego PWN

SI [wym. es-i] «symbol międzynarodowego układu jednostek miar»
Si «symbol pierwiastka chemicznego krzem»
sio pot. «zawołanie skierowane zwykle do fruwającego stworzenia, by je przepędzić»
SIM-lock, SIM lock [wym. s-imlok] «elektroniczna blokada telefonu komórkowego uniemożliwiająca korzystanie z niego w sieci innego operatora niż ten, u którego telefon zakupiono»
si I [wym. s-i] muz. «sylabowa nazwa dźwięku h»
si II daw. «ów, ten, tamten»
układ SI «międzynarodowy układ jednostek miar»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia