środkami pracy

Encyklopedia PWN

Partia Pracy, Labour Party,
brytyjska socjaldemokr. partia polityczna.
teoretyczna wiedza o sposobach eliminowania zagrożeń życia i zdrowia związanych z wykonywaniem pracy oraz praktyczne stosowanie tej wiedzy.
w szerszym ujęciu oznacza ogół norm prawnych odnoszących się do stosunków pracy, tworzonych w ramach organizacji zachodnioeuropejskich, w tym zwłaszcza Rady Europy i Wspólnot Europejskich; w znaczeniu węższym, używanym tutaj, jest to prawo pracy Wspólnot Europejskich.
ogólnokrajowy fundusz przeznaczony na łagodzenie skutków bezrobocia, istniejący w Polsce w różnych okresach,
system środków zapewniających pracownikom bezpieczne dla ich życia i zdrowia warunki wykonywania pracy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia