wady oświadczenia woli
 
Encyklopedia PWN
wady oświadczenia woli,
prawo nieprawidłowości oświadczenia woli polegające na nienależytym powzięciu decyzji lub wyrażeniu woli bądź na niezgodności między powziętą decyzją a jej wyrażeniem zewn.;
oświadczenie woli dotknięte wadą, zależnie od jej rodzaju, powoduje nieważność czynności prawnej — bezwzględną lub względną (wzruszalną); pol. Kodeks cywilny wyróżnia 4 w.o.w.: brak świadomości lub swobody wyrażenia woli, pozorność, błąd i groźba; bezwzględnie nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która składając je znajdowała się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji, i wyrażenie woli (np. z powodu choroby psychicznej); również bezwzględnie nieważne jest pozorne oświadczenie woli, tzn. złożone drugiej stronie ze wspólnie uzgodnionym zamiarem niewywołania żadnych skutków prawnych; względna nieważność, czyli możliwość uchylenia się od skutków prawnych, istnieje w przypadku złożenia oświadczenia woli pod wpływem istotnego błędu dotyczącego treści czyności prawnej lub groźby bezprawnej (np. pobicia, podpalenia); uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego innej osobie pod wpływem błędu lub groźby następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie; uprawnienie to wygasa: w razie błędu — z upływem roku od jego wykrycia, w razie groźby — z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia