spektrometr optyczny
 
Encyklopedia PWN
spektrometr optyczny,
przyrząd do pomiaru długości fali w widmie optycznym;
może być pryzmatyczny lub siatkowy; rozróżnia się spektrometr optyczny z wizualną obserwacją widma oraz spektrometr optyczny z foto- lub termoelektr. urządzeniem rejestrującym; badania widm przeprowadza się gł. metodą pośrednią (przez porównanie badanego widma z widmem wzorcowym). Znacznie większą dokładnością pomiarów odznaczają się spektrometry interferencyjne, przeznaczone do badania wąskich wycinków widma opt.; podstawowymi częściami spektrometrów optycznych interferencyjnych są monochromator i interferometr optyczny (Michelsona lub Fabry’ego–Pérota); spektrometry optyczne interferencyjne charakteryzują się bardzo dużą zdolnością rozdzielczą; są stosowane m.in. do badania subtelnej i nadsubtelnej budowy widm, a także wpływu na nią czynników zewn., np. pól elektr. i magnetycznych. Potocznie termin spektrometr stosuje się na określenie spektroskopu z podziałką.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia