siła nabywcza ludności
 
Encyklopedia PWN
siła nabywcza ludności,
ekon. realny dochód (płaca, procent, czynsz, renta, dywidenda, transfer od państwa itp.) gospodarstw domowych, wyrażony w jednostkach produktu; wielkość koszyka dóbr i usług, który mogą nabyć gospodarstwa domowe.
Poziom realnego dochodu gospodarstwa domowego zależy od poziomu nominalnego dochodu tego gospodarstwa (dochodu wyrażonego w jednostkach pieniężnych) oraz od przeciętnego poziomu cen koszyka produktów nabywanego przez to gospodarstwo. Realny dochód zmienia się, gdy zmienia się dochód nominalny lub gdy w gospodarce występują procesy inflacyjne (wzrasta przeciętny poziom cen). Realny dochód gospodarstwa domowego dla roku t oblicza się wg wzoru: [ND(t) : PPC(t)] × 100, gdzie ND(t) to nominalny dochód gospodarstwa domowego w roku t, wyrażony w pieniądzu, a PPC(t) to przeciętny poziom cen nabywanego koszyka produktów; aby wyznaczyć, o ile procent zmienił się realny dochód w roku t w porównaniu z rokiem poprzednim (tzw. rokiem bazowym), należy zastosować formułę: [ΔRD : RD(t – 1)] 100%, gdzie ΔRD to przyrost realnego dochodu w roku t (w porównaniu do roku bazowego), a RD(t – 1) to realny dochód w roku bazowym (w roku bazowym dochód realny jest zawsze równy dochodowi nominalnemu). Zmiana realnego dochodu informuje, czy w danym roku gospodarstwo domowe osiągnęło wyższe czy niższe dochody niż w roku poprzednim.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia