produktywność roślin
 
Encyklopedia PWN
produktywność roślin,
fizjol. tempo wytwarzania i akumulacji suchej masy (masa tkanek, organów lub całej rośliny po odwodnieniu) w jednostce czasu (np. doby, sezonu wegetacyjnego, roku) określane dla pojedynczych roślin, typów roślin, zbiorowisk roślinnych, biocenoz i całych ekosystemów;
p.r. jest wypadkową procesów (bilansem węglowym u roślin) asymilacji węgla (fotosyntezy) i dysymilacji węgla: oddychanie mitochondrialne (oddychanie roślin), fotooddychanie. P.r. ma wyłącznie znaczenie praktyczne; tempo wytwarzania i akumulacji suchej masy przez rośliny nie jest w warunkach naturalnych cechą działającą selekcyjnie i wpływającą na dobór. Natomiast p.r. ma szczególne znaczenie dla rolnictwa, gdyż determinuje zdolność plonowania roślin uprawnych — wytwarzanie plonu biol. (obejmującego masę całej rośliny) i plonu roln. (stanowiącego część użytkową plonu biol.). Ze względu na znaczenie praktyczne zagadnienia rozwinięto liczne techniki eksperymentalne pozwalające badać dynamikę wzrostu poszczególnych organów roślin, a także całych zespołów roślinnych. Dane eksperymentalne w postaci wskaźników liczbowych różnych cech roślin poddaje się modelowaniu, co pozwala analizować zależność między p.r. a środowiskiem. W ekologii stosuje się porównanie produktywności biologicznej (netto) ekosystemów, m.in. do oceny ich udziału w ogólnej produkcji biomasy na Ziemi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia