izby rzemieślnicze
 
Encyklopedia PWN
izby rzemieślnicze,
w Polsce forma organizacyjna samorządu zawodowego rzemiosła (zawodowo wykonywanej działalności gospodarczej przez osobę fizyczną lub spółkę cywilną tych osób, na własny rachunek, we własnym imieniu).
1989 ustawa o rzemiośle określiła izby rzemieślnicze jako społeczno-zawodowe organizacje zrzeszające na zasadzie dobrowolności: instytucje rzemieślnicze o charakterze branżowym, cechy, spółdzielnie rzemieślnicze; izby rzemieślnicze, wspólnie z innymi organizacjami samorządu rzemiosła, mogą tworzyć ogólnopolską reprezentację — Związek Rzemiosła Polskiego; do zadań izb rzemieślniczych należy m.in. reprezentowanie zrzeszonych w nich organizacji wobec organów administracji, udzielanie im różnorodnej pomocy, przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych i potwierdzanie ich świadectwami i dyplomami; izby rzemieślnicze z chwilą wpisania do rejestru sądowego uzyskują osobowość prawną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia