hydrogeniczne gleby
 
Encyklopedia PWN
hydrogeniczne gleby,
dział gleb powstałych pod bezpośrednim wpływem wód gruntowych;
istotnym wyróżnikiem gleb hydrogenicznych wśród gleb kształtowanym przez czynnik hydrologiczny jest tworzenie się torfu jako podstawowego tworzywa gleby; gleby hydrogeniczne dzielą się na 2 rzędy: gleby bagienne i gleby pobagienne; w obrębie gleb bagiennych większą powierzchnię zajmują gleby torfowe, a znacznie mniejszą — mułowe. Gleby pobagienne powstały wskutek przerwania procesów związanych z silnym uwilgotnieniem, w następstwie czego rozpoczęło się murszenie; gleby hydrogeniczne występują we wszystkich strefach klim. (gleb geografia); zwykle są to gleby użytków zielonych (łąk); część z nich (gleby torfowe) może być wykorzystana pod niektóre uprawy jako grunty orne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia