genewskie konwencje
 
Encyklopedia PWN
genewskie konwencje:
1) konwencja w sprawie polepszenia losu rannych wojsk. (22 VIII 1864); miała na celu humanitaryzację działań wojennych na lądzie przez zorganizowanie opieki nad rannymi, wprowadziła oznaczanie urządzeń i personelu sanitarnego znakiem czerwonego krzyża na białym polu; była rozszerzana o nowe postanowienia w kolejnych konwencjach: z 1906, a zwłaszcza 1929 (po doświadczeniach I wojny świat.) i 1949;
2) konwencje (4) o ochronie ofiar wojny (12 VIII 1949): o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych; o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu; o traktowaniu jeńców wojennych; o ochronie osób cywilnych podczas wojny; konwencje te rozszerzyły w stosunku do poprzednich zakres osób korzystających z ochrony (czł. ruchu oporu), obowiązują w każdym konflikcie zbrojnym; stronami ich są prawie wszystkie państwa; protokoły (2) dodatkowe do konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny (12 XII 1977) rozszerzyły ochronę ofiar międzynar. konfliktów zbrojnych (Protokół I) i niemiędzynar. konfliktów zbrojnych (Protokół II);
3) protokół dotyczący zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych z 17 VI 1925 (broń biologiczna); przyjęty przez wiele państw (w tym Polskę), nieratyfikowany m.in. przez USA i Japonię;
4) protokół w sprawie pokojowego regulowania sporów międzynar. (22 X 1924), uchwalony przez Zgromadzenie Ligi Narodów; był jedną z prób zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, uznawał m.in. wojnę agresywną za przestępstwo międzynar.; nie wszedł w życie;
5) konwencje (4) w sprawie prawa morza (29 IV 1958): o morzu terytorialnym i strefie przyległej; o morzu pełnym (otwartym); o rybołówstwie i ochronie zasobów biol. morza pełnego; o szelfie kontynent.;
6) konwencja dotycząca Górnego Śląska (15 V 1922) pomiędzy Polską a Niemcami; regulowała sprawy ludnościowe i własnościowe po plebiscycie 1921; w celu jej wykonania powołano Górnośląską Komisję Mieszaną i Górnośląski Trybunał Rozjemczy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia