gaśnicze środki
 
Encyklopedia PWN
gaśnicze środki,
substancje gazowe, ciekłe i stałe, które, doprowadzone w odpowiedni sposób do ogniska pożaru, powodują przerwanie procesu spalania;
w zależności od mechanizmu powodującego przerwanie procesu spalania można wyodrębnić następujące rodzaje ś.g.: chłodzące materiał palny i strefę spalania, np.: woda, roztwory wodne (woda modyfikowana), piana; obniżające stężenie utleniacza (najczęściej tlenu) — ditlenek węgla, azot, para wodna, gazy spalinowe (o odpowiednim składzie), mieszaniny gazów (np. azot i argon lub azot, argon i ditlenek węgla); izolujące materiał palny — piany gaśnicze, proszki fosforanowe, proszki specjalne (do gaszenia metali lekkich i ich stopów), inhibitujące — proszki gaśnicze, chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych (halony, zamienniki halonów); zależnie od rodzaju palącego się materiału stosuje się odpowiednie ś.g.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia