Wenezuela. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Wenezuela. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1999 Wenezuela, która przewiduje podział władzy na: wykonawczą, ustawodawczą, sądowniczą, obywatelską i wyborczą. Na czele władz wykonawczych stoi prezydent, pełniący obowiązki głowy państwa i szefa rządu; prezydent mianuje wiceprezydenta i ministrów; jest wybierany na 6-letnią kadencję (z możliwością jednej reelekcji) w wyborach powszechnych. Władzę ustawodawczą pełni 1-izbowe Zgromadzenie Narodowe o 5-letniej kadencji; deputowani są wybierani w wyborach powszechnych (każdy z nich reprezentuje 1,1% mieszkańców). Ponadto każdy stan wybiera dodatkowo 3 deputowanych; następnych 3 deputowanych, przedstawicieli ludności tubylczej, wybiera się w osobnym trybie. W 2005 Zgromadzenie liczyło 167 deputowanych. Najwyższym organem władzy sądowniczej jest Trybunał Sprawiedliwości. Władza obywatelska należy do Rady Moralnej Republiki, złożonej z obrońcy ludu (ombudsmana), prokuratora generalnego i kontrolera generalnego. Władzę wyborczą sprawuje Krajowa Rada Wyborcza.
Konstytucja przyznaje stanom autonomię; władzę wykonawczą sprawuje w nich gubernator, wybierany na 4 lata w wyborach bezpośrednich, natomiast władzę ustawodawczą — Rada Ustawodawcza, złożona z 7 do 15 osób, w zależności od liczby ludności i municypiów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia