Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 
Encyklopedia PWN
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM),
wyższa uczelnia, utworzona 1919 jako Wszechnica Piastowska z inicjatywy uczonych skupionych w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, zwłaszcza H. Święcickiego, który był jej pierwszym rektorem;
początkowo 2-wydziałowa, od 1925 miała 5 wydziałów; w skład kadry profesorskiej wchodzili m.in.: J.S. Bystroń, J. Kostrzewski, M. Rudnicki, K. Tymieniecki, F. Znaniecki, Cz. Znamierowski; specyficznym kierunkiem badań uniw. były badania nad prahistorią pol. ziem zachodnich; w czasie II wojny światowej zamknięty przez okupacyjne władze niem., działał w Warszawie jako tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich; 1945 reaktywowany; 1955 (w stulecie śmierci A. Mickiewicza) przybrał obecną nazwę; ma 14 wydziałów: biologii, chemii, filologii pol. i klas., fizyki, hist., matematyki i informatyki, nauk geogr. i geol., nauk polit. i dziennikarstwa, nauk społ., neofilologii, prawa i administracji, studiów edukacyjnych, teol., Wydział Pedag.-Artyst. w Kaliszu; 2008 zatrudniał 2700 nauczycieli akademickich, kształcił 50 tys. studentów.
Bibliografia
Dzieje UAM (1919–1969), Poznań 1972;
B. MIŚKIEWICZUniwersytet Poznański. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Poznań 1977.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia