Światowa Organizacja Handlu
 
Encyklopedia PWN
Utworzona na podstawie dokumentu końcowego Rundy Urugwajskiej GATT, podpisanego 15 IV 1994; rozpoczynając działalność inkorporowała działający do 1994 GATT wraz z dodatkowymi uzgodnieniami (tzw. GATT 94) oraz nowo utworzony Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami; integralną częścią porozumienia ustanawiającego WTO jest Porozumienie w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (ang. Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights, TRIP) — ustanawiające ochronę interesów podmiotów prowadzących międzynarodowy handel towarami i usługami oraz reguły utrudniające wprowadzanie do międzynarodowego obrotu wyrobów o fałszowanych znakach towarowych. Głównym celem WTO jest liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami przez stopniowe obniżanie ceł i barier pozataryfowych, usuwanie technicznych utrudnień w handlu oraz wdrażanie reguł wiążących się z przestrzeganiem praw własności intelektualnej, prowadzenie polityki inwestycyjnej mającej wpływ na handel oraz rozstrzyganie sporów; warunkiem przystąpienia do WTO jest udzielenie koncesji handlowych oraz dostosowanie ustawodawstwa wewnętrznego do norm i regulacji WTO; głównym organem jest Rada ds. Ogólnych, organami pomocniczymi: Rada ds. Handlu Dobrami, Rada ds. Handlu Usługami oraz Rada ds. Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej. Liczy 154 członkami (2011), którymi są państwa oraz Wspólnoty Europejskie; Polska była państwem założycielem WTO i 1995 ratyfikowała porozumienie ustanawiające organizację; siedziba w Genewie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia