Singapur. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Singapur. Gospodarka.
Kraj nowo uprzemysłowiony o wysokiej dynamice rozwoju, wynikającej z konsekwentnego planowania gospodarczego, stabilizacji politycznej, dużego napływu kapitału zagranicznego (niskie podatki dla inwestorów; działa ponad 3 tys. międzynarodowych korporacji), jak również ze stałej modernizacji przemysłu (największe nakłady przeznacza się na rozwój przemysłu elektronicznego) i transportu (m.in. rozbudowa portu Singapur); ważną rolę odgrywa bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura oraz wysoko wykwalifikowana i wykształcona siła robocza; średnie roczne tempo wzrostu produktu krajowego brutto 9% w latach 70. XX w., 8% — w latach 80. i ok. 6% w początkach lat 90.; 1993 chwilowy wzrost o 10%. Pod koniec lat 90. kryzys azjatycki dotknął również Singapur; 2001 zanotowano spadek PKB do –2,2%, w 2007 wzrost — 7,7%. Podstawą gospodarki są usługi, które wytwarzają 68,7% produktu krajowego brutto, przemysł i budownictwo wytwarzają 31,2%, rolnictwo 0,1%; produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej wynosi 49,7 tys. dolarów USA (2007). Singapur jest największym w Azji Południowo-Wschodniej ośrodkiem finansowym, bankowym i handlowym; ponad 170 banków, w tym ok. 120 zagranicznych, ok. 80 towarzystw ubezpieczeniowych; centrum wolnocłowego handlu; największa w świecie giełda kauczuku, cyny i przypraw korzennych, głównie pieprzu.
Przemysł. Najlepiej rozwiniętą gałęzią jest przemysł elektroniczny; szeroki asortyment produkcji, m.in.: komputery (ok. 1/2 świat. produkcji twardych dysków), sprzęt med., fotoopt., aparatura kontrolno-pomiarowa (gł. dla potrzeb nawigacyjnych), zegarki, sprzęt audiowizualny. Singapur jest trzecim po Rotterdamie i Houston ośr. przemysłu rafineryjnego na świecie; 5 rafinerii przetwarza ropę naft., importowaną gł. z Arabii Saudyjskiej, Iranu, Malezji i Indonezji. Wzrasta znaczenie przemysłu chem. (tworzywa sztuczne, wyroby gumowe, leki), maszyn. (urządzenia do eksploatacji cyny) i stoczn. (budowa pływających wież wiertniczych i remont statków o nośności do 300 tys. t), poza tym przemysł odzież., cementowy, huty żelaza i cyny.
Rolnictwo. Rolnictwo odgrywa marginalną rolę w gospodarce; grunty orne zajmują 1,4% pow. kraju; uprawa warzyw, kauczukowca, palmy kokosowej, batatów, manioku, warzyw, owoców (ananasy) i przeznaczanych na eksport kwiatów (gł. orchidee); rybołówstwo, w tym hodowla ryb, m.in. akwariowych (na eksport).
Turystyka. Ważną rolę w gospodarce odgrywa turystyka, rocznie Singapur odwiedza kilka mln osób, zwłaszcza handlowców (2005 — 8,9 mln, wpływy 6,6 mld dol. USA).
Transport i łączność. Singapur jest jednym z największych węzłów komunikacji świat.; drugi, po Rotterdamie, port mor. na świecie (przeładunki w 2005 — 423 mln t), wyposażony w nowocz. terminale kontenerowy (największy po Hongkongu, ok. 17 mln kontenerów rocznie), naft., rudowe i in.; rocznie do portu zawija ok. 130 tys. statków (w tym 17,3 tys. tankowców); w obrotach portowych występuje przewaga wyładunku (gł. ropa naft.) nad załadunkiem (gł. towary reeksportowane, sprzęt elektroniczny); Singapur ma flotę handl. składającą się z 1063 statków (powyżej 1000 DWT) o łącznej nośności 49,7 mln DWT (2006), w tym znaczna część statków obcych armatorów, pływających pod banderą singapurską. Singapur jest również największym węzłem lotn. w Azji Południowo-Wschodniej; 2 międzynar. porty lotn. (Paya Lebar i Changi) i 7 innych lotnisk, obsługujące łącznie ponad 30 mln pasażerów rocznie; ponad 70 towarzystw lotn. łączy Singapur ze 175 miastami w 55 krajach. Rozbudowana sieć transportu wewn.; 3,2 tys. tys. km dróg samochodowych (2004), linia kol. (ok. 40 km) łącząca z m. Johor Baharu w Malezji), odrębna miejska sieć kol. (ponad 80 km); połączenia promowe z poszczególnymi wyspami; kolej linowa na wyspę Sentosa. Nowoczesna sieć łączności telefonicznej; 1,8 mln abonentów telefonii stacjonarnej; w użytkowaniu 4,4 mln telefonów komórkowych (2005).
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 230 mld dol. USA, importu 200 mld dol. USA (2005); w strukturze eksportu dominują maszyny i urządzenia (gł. elektroniczne), dobra konsumpcyjne, produkty ropopochodne; sprowadza się gł. maszyny i aparaturę telekomunik., opt., nauk. oraz ropę naft. i artykuły spoż.; gł. partnerzy handl.: Malezja, USA, Chiny, Indonezja.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Singapur fot. L. Zielaskowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia