Niger. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Niger. Gospodarka.
Jeden z najbiedniejszych krajów świata; produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca wynosi 700 dolarów USA (2007). Około 50% budżetu państwa stanowi zagraniczna pomoc finansowa, głównie Francji; od 2000 Międzynarodowy Fundusz Walutowy realizuje program umorzenia części zadłużenia zagranicznego (w końcu lat. 90. przekraczało roczną wartość dochodu narodowego) i uzyskania środków na rozbudowę infrastruktury wiejskiej, ochronę zdrowia, szkolnictwo itp.; sytuację gospodarczą pogarszają długotrwałe susze i konieczność importu żywności, niepokoje polityczne i masowy przemyt towarów z Nigerii; spadek (od początku lat. 80 XX w. do pierwszych lat XXI w.) światowych cen na surowce eksportowe osłabił rozwój górnictwa (głównie rud uranu), które stopniowo odzyskuje dawną pozycję; polityka gospodarcza zmierza do rozwoju rolnictwa poprzez zwiększenie areału rolnego (nawodnienie ok. 40 tys. ha); obecnie uprawa ziemi jest możliwa na 3% powierzchni; ok. 10% powierzchni zajmują pastwiska. 39% wartości PKB dostarcza rolnictwo, 17% przemysł, 44% usługi.
Przemysł. W górnictwie największe znaczenie mają rudy uranu, wydobywane na wyż. Air w rejonie m. Arlit (3,3 tys. t, 2004 — czołowy producent świat.); rudy uranu wywozi się drogą lotn. z powodu oddalenia złóż od gł. ośrodków gosp. oraz braku linii kol.; ponadto wydobywa się węgiel kam. (k. Agades), złoto (4,2 t, 2005), kasyteryt; znane są złoża fosforytów, rud miedzi i żelaza; surowce miner. Nigru są mało konkurencyjne ze względu na wysokie koszty transportu. Przemysł przetwórczy słabo rozwinięty, skupiony gł. w Niamey, obejmuje przemysł spoż. (m.in. przetwórstwo orzeszków ziemnych), włók. (oczyszczalnie bawełny), skórz., cementowy, niewielkie zakłady chem. i metal.; w Arlit zakład wzbogacania rud uranu. Rozwinięte rzemiosło (tkactwo, garncarstwo, wyroby ze skóry i miedzi, jubilerstwo).
Rolnictwo. Rolnictwo jest podstawą gospodarki, zatrudnia ok. 90% ogółu mieszkańców; gł. rośliny żywieniowe: proso, sorgo, wigna, ryż, maniok, kukurydza, bataty, palma daktylowa, towarowe: trzcina cukrowa, orzeszki ziemne, bawełna; hodowla kóz, bydła (zebu), owiec, osłów (gł. świat. producent mięsa oślego, 4,3 tys. t, 2005), wielbłądów.
Transport i łączność. Brak linii kol., przewidziana budowa linii z Niamey do Kotonu (Benin); dł. dróg kołowych wynosi ok. 14 tys. km (w tym ok. 25% utwardzonych); przez Niger przechodzą 2 drogi transsaharyjskie — z Algierii przez Zinder do Nigerii oraz z Mali przez Niamey do Beninu; sezonowa żegluga (wrzesień–marzec) na rz. Niger (ok. 300 km); duża rola transportu lotn.; 28 lotnisk, w tym międzynarodowy port lotniczy w Niamey; w porcie Lomé (Togo) wydzielone nabrzeże na potrzeby Nigru. Bardzo słabo rozwinięta łączność; 24,0 tys. abonentów telefonii stacjonarnej (2005); w użytkowaniu 148 tys. telefonów komórkowych (2004).
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 410 mln dol. USA (2005), importu 920 mln dol. USA; eksport gł. uranu, żywych zwierząt, skór, orzeszków ziemnych, warzyw; import maszyn, ropy naft. i in. surowców, zbóż, żywności, artykułów przem., farmaceutyków, pojazdów; handel gł. z Francją, USA i Nigerią.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia